Žiacka školská rada pri Základnej škole, Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Logo ZS Laniho BY

 

Členovia ŽŠR bodujú čistotu tried 1x mesačne (raz počas prestávok, raz po vyučovaní), termín bodovania nie je pevne stanovený a hliadka nie je povinná oznámiť, kedy a ktorú triedu bude bodovať.

 

 

mesiac

trieda

počas prestávok

počet bodov

po vyučovaní

počet bodov

spolu

CELKOM

 

 

čistota triedy-nerozhádzané papiere a fľaše na zemi

 

čistota triedy-nerozhádzané papiere na zemi

     

tašky zavesené na háčikoch

 

zotretá tabuľa

   

poriadok pri koši

 

vyložené stoličky a upravené lavice po vyučovaní

   

vetranie triedy

 

šetrenie vodou - uzatvorený vodovodný kohútik

   

čistá tabuľa

 

šetrenie energiou - zhasnuté svetlá

   

 

 

Plán práce žiackej školskej rady na šk. rok 2017/2018 - plán práce je orientačný, v priebehu šk. roka ho možno doplniť, zmeniť. Plán práce bude promptne reagovať na tematické zameranie tohto šk. roka - Učiť prakticky

 

Štatút žiackej školskej rady 2017/2018

Žiacka školská rada pri Základnej škole, Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Logo ZS Laniho BY

 

Zástupcovia do žiackej školskej rady pre šk. rok 2017/2018

 

V. A

Mathias GALIŠ

V. B

Daniel CIESARIK

VI. A

Aurélia ŠMATLÁKOVÁ

VI. B

Patrícia HUBOCKÁ

VII. A

Erika BERNÁTOVÁ

VII. B

Nina KAHÁKOVÁ

VIII. A

Petronela BALLOVÁ

VIII. B

Matúš ADAMEC

IX. A

Simona GAJDOŠÍKOVÁ

IX. B

Viktória MEDVECKÁ

 

Žiacka školská rada pri Základnej škole, Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Logo_ZS_Laniho_BY.png

Voľby do žiackej školskej rady

Žiacka školská rada v súlade so svojím štatútom vyhlasuje voľby do žiackej školskej rady pre školský rok 2017/18. 

 

Registrovanie kandidátov

Podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve môže Radu tvoriť maximálne 9 kandidátov. Nemusia to byť priami zástupcovia jednotlivých tried, ale ľubovoľní žiaci z tried 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B. Z jednej triedy sa môže do kandidátskej listiny zaregistrovať aj viac žiakov. Kandidáti sa registrujú osobne u Niny Kahákovej (6.B) v termíne do 31. mája 2017.
 

Volebná komisia

Do volebnej komisie boli riaditeľom školy menovaní: Martin Šušlík (9.A, predseda komisie), Andrej Slivoň (6.B) a Júlia Caránková (7.B). 
Úlohou volebnej komisie je
- pripraviť kandidátsku listinu z prihlásených žiakov 
- rozdať a následne zozbierať hlasovacie lístky všetkým žiakom školy
- spočítať hlasy a vyhlásiť výsledky volieb

 

Voľby

Právo hlasovať má každý žiak školy (vrátane deviatakov).
Každý žiak dostane hlasovací lístok, na ktorom môže zakrúžkovať jedného až štyroch kandidátov. 
Voľby prebehnú 5. júna 2017 po triedach, volebná komisia počas stanovenej vyučovacej hodiny príde vyzbierať hlasovacie lístky.
Zvolených bude maximálne 11 kandidátov s najvyšším počtom hlasov. 
Ak sa do volieb prihlási menej ako je stanovený počet členov ŽŠR, zvolený bude ten kandidát, ktorý dosiahne aspoň 15 hlasov. Žiacka školská rada v tomto prípade bude mať v nasledovnom školskom roku menší počet členov ako maximálny počet 11.

 

Predseda novej žiackej školskej rady

Predseda novej ŽŠR bude zvolený novou Radou na prvom pracovnom stretnutí, ktoré zvolá koordinátor ŽŠR.


V Bytči, 25.4.2017

PhDr. Mária Torousová, 
riaditeľ školy

Mgr. Lenka Hulínová, 
koordinátor ŽŠR