Názov projektu: Vzdelávame pre život

Prijímateľ: "Nová škola S.Bíroša Bytča", Ulica Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Kód projektu v ITMS2014+: 312011Z627

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Celkové oprávnené výdavky: 190 604,96 EUR

Nenávratný finančný príspevok: do výšky max. 190 604,96 EUR

Trvanie projektu: 10/2020 - 03/2023

Špecifický cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Hlavné aktivity projektu:

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom jednej hlavnej aktivity projektu a riadením projektu, v súlade s výzvou. Hlavná aktivita pozostáva zo 3 samostatných podaktivít vrátane riadenia projektu, ktoré sú vzájomne prepojené a vychádzajú z východiskovej situácie popísanej v časti 7.1 formulára ŽoNFP. Hlavná aktivita vrátane troch podaktivít sú navrhnuté tak, aby rešpektovali zadefinované priority: - projekt svojimi cieľmi, hlavnou aktivitou a podaktivitami prispieva k naplneniu cieľov stanovených vo výzve; - projekt je plne v súlade s HP, ako prierezovým cieľom OP ĽZ, - dosiahnutie hodnôt všetkých merateľných ukazovateľov je reálne nastavené a vychádza z reálnych možností žiadateľa - všetky vyčíslené výdavky sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu - celý rozpočet projektu je zostavený hospodárne a primerane a korešponduje so mzdovou politikou žiadateľa - hlavná aktivita vrátane podaktivít sú riešené tak, aby došlo k naplneniu potrieb cieľových skupín, - spôsob realizácie hlavnej aktivity a jej podaktivít je nastavený tak, že sú minimalizované riziká z omeškania niektorej podaktivity.

Hlavná aktivita projektu: Mimoškolské aktivity zábavne a hravo

Začiatok aktivity: 10/2020
Ukončenie aktivity: 03/2023
Celková dĺžka realizácie aktivity: 30 mesiacov
Cieľová skupina za hlavnú aktivitu:
1. žiaci, vrátane žiakov zo ŠVVP a zo sociálne znevýhodneného prostredia - počet 150

2. pedagogickí zamestnanci - počet 28

Podaktivity hlavnej aktivity:

  1. Doučovanie a denný tábor

  2. Vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov

  3. Riadenie projektu

1. Doučovanie a denný tábor: Podaktivita 1.1 spadá do záujmového vzdelávania. Bude realizovaná vo voľnom čase. Zapojeným žiakom okrem možnosti zlepšiť si svoje študijné výsledky prináša aj nový pohľad na trávenie a využitie svojho voľného a to zmenou spôsobu jeho trávenia. Doučovanie nie je koncipované vo forme nutnosti resp. nemá znamenať pre deti povinnosť, ale možnosť pre svoju ďalšiu na sebarealizáciu, seba zlepšenie, priestor pre rozvoj svojich záujmov a schopností. Doučovanie je činnosť, ktorá vytvára priestor pre individuálny rozvoj zapojených žiakov. Je to priestor pre dosiahnutie zlepšenia žiackych výsledkov v oblasti ich matematickej, finančnej, čitateľskej, jazykovej, prírodovednej gramotnosti. Doučovanie sa bude realizovať nad rámec výchovného programu školy so zreteľom na prehlbovanie poznatkov žiakov vo vytipovaných oblastiach.

Cieľ aktivity: cieľom aktivity je zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.
Počet cieľovej skupiny, časť doučovanie: 120 žiakov (12 žiakov na 1 druh doučovania) Doučovanie sa bude zameriavať na desať vytipovaných oblastí v rámci záujmového vzdelávania, v ktorých potrebujeme zlepšiť študijné výsledky našich žiakov. Oblasti zahŕňajú vždy určitý druh gramotnosti s príslušným určením pre stupeň základnej školy.
1. Hravá angličtina- doučovanie zamerané pre prvý stupeň základnej školy. Doučovanie je zamerané na precvičovanie, rozvíjanie a osvojovanie si komunikácie v cudzom jazyku. Menšia skupina žiakov umožňuje efektívnejšiu prácu a možnosť detailnejšie predcvičiť preberané učivo.
2. Matematika hrou – doučovanie zamerané pre prvý stupeň základnej školy. Obsahom doučovanie bude hravou formou so žiakmi precvičiť preberané učivo tak, aby mu dokázali lepšie porozumieť a zlepšiť svoje študijné výsledky.
3. Svet okolo nás - doučovanie zamerané pre prvý stupeň základnej školy. Doučovanie sa zameriava na rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, nadväzujúce na predmet slovenský jazyk a vlastiveda. Budeme kombinovať rozvoj čítania so spoznávaním svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci. Vlastivedné poznávanie začína v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpoveď. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Doučovanie budeme smerovať tak, aby sa žiaci mohli dozvedieť pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska. Pre žiakov je pritom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s porozumením a rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak žije. Jej hlavným cieľom je podporovať chuť učiť sa, získať zaujímavé informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách.
4. Hravé pokusy doučovanie zamerané pre druhý stupeň základnej školy. Cieľom doučovania je prostredníctvom demonštrácii a prípravy pokusov prezentovať rôzne fyzikálno chemické javy a prostredníctvom nich lepšie pochopiť preberané učivo.
5. Matematika a programovanie doučovanie zamerané pre druhý stupeň základnej školy, ktoré sa snaží prepájať matematické výpočty s programovaním edukačného robota a týmto spôsobom vzbudiť u žiakov záujem o hlbšie spoznávanie matematiky.
6. Jazykové doučovanie zamerané pre druhý stupeň základnej školy. Budeme pri precvičovaní využívať rôzne metódy získavania, osvojovania a upevňovania vedomostí, zručností a návykov s dôrazom na všetky jazykové zručností – písomný prejav, ústny prejav, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Patria medzi ne brainstorming, brainwriting, pojmové mapy, interaktívne metódy, motivačné metódy rozhovoru – učenie sa metódou komunikácie, demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy, produktívne a reproduktívne metódy upevňovania učiva, projektové metódy , ktoré posilňujú motiváciu žiakov a učia žiakov spolupracovať, diskutovať, formulovať názory, riešiť problémy, tvoriť, hľadať informácie. Aktívne budeme využívať jazykové laboratórium. Jazykové doučovanie sa bude realizovať pri anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Popis priebehu, časť denný tábor:
Tábor počas jarných prázdnin bude realizovaný našimi učiteľmi a vychovávateľmi. Program tábora bude korešpondovať s cieľmi projektu a bude nastavený tak aby v čo najväčšej miere ponúkol pestrosť neformálneho vzdelávania v kombinácii s voľnočasovými oddychovými aktivitami zameraných na komunikáciu a hry a spoznávanie sa s kamarátmi a okolím tábora. Každý tábor bude doplnený o využívanie rôznych atraktívnych učebných pomôcok financovaných z projektu.
Program denného tábora realizovaného počas jarných prázdnin bude prebiehať v areáli Základnej školy E. Lániho, Bytča. Využívať budeme tiež naše odborné učebne, počítačové učebne či jazykové laboratórium. Program tábora bude zostavený participujúcimi učiteľmi a vychovávateľmi.

V rámci projektu budú zakúpené učebné pomôcky na podporu prehlbovania poznatkov žiakov vo vytipovaných oblastiach. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnému programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk