V prílohe sú uverejnené Prílohy k správe o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za šk.rok 2019/2020