ekoetika2Počas mesiaca apríl venovali žiaci etickej výchovy zvýšenú pozornosť otázkam životného prostredia, najmä ľudskej zodpovednosti a zásadám zachovania podmienok života na našej planéte. Etické aspekty ochrany prírody mládež lepšie pochopila tvorbou ekokódexu Zeme, ale aj piktogramov, ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom. Dobrými činmi pre prírodu – výrobou vtáčej búdky z recyklovaného materiálu i zveľadením školskej záhrady, nezabudli ani svoje prírodné okolie. Verme, že životné prostredie nám nebude ľahostajné nielen dnes, ale aj zajtra... Napokon, princípy ekoetiky by mali žiť v každom jednom z nás. fotky