vych porad

 

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26.1.2021 sa upravujú termíny a náležitosti v prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2020/2021:

 

  • do 26.2.2021 zverejnia stredné školy kritériá pre prijatie žiakov na všetky odbory (vrátane tzv. "talentoých" odborov)
  • do 8.4.2021 doručí zákonný zástupca žiaka prihlášku na strednú školu riaditeľovi základnej školy    
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na štúdium sa k prihláške pripája iba v prípade nasledovných odborov: 2275 H hutník, 2433 H obrábač kovov,  3661 H murár, 3663 H tesár, 3684 H strechár,  3762 H železničiar,  4575 H mechanizátor lesnej výroby,  5371 H sanitár, všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách, 8227 Q tanec, 9245 M ochrana osôb a majetku  (Vzor potvrdenia bude pripojený do správy pre rodičov a žiakov prechádzajúcich na stredné školy v systéme EduPage. Je tiež  možné stiahnuť si ho na https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf .)
  • do 16.4.2021 odošle riaditeľ ZŠ prihlášky na stredné školy (týka sa to všetkých odborov vzdelávania na stredných školách)
  •  ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú
  •  do 20.5.2021 rozhodne riaditeľ strednej školy o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium a doručí rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium zákonnému zástupcovi žiaka (Spôsob doručenia rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium: cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.)
  • do 25.5.2021 doručí zákonný zástupca žiaka strednej škole potvrdenie o nastúpení, alebo nenastúpení na štúdium v strednej škole (Spôsob doručenia potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium: cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.) Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium bude pripojený do správy pre rodičov a žiakov prechádzajúcich na stredné školy v systéme EduPage. Je tiež  možné stiahnuť si ho na https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf .)
  • Rozhodnutie ministra je k dispozícii na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/.