vych porad

MŠVVaŠ SR dňa 24.3.2020 aktualizovalo termíny týkajúce sa prijímacieho konania žiakov na stredné školy nasledovne:

  •    - Prijímacie skúšky na "talentové" odbory" (prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania) sa uskutočnia najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.
      - Prijímacie skúšky na "netalentové" odbory (pre žiakov 9. ročníka, ako aj na 8-ročné gymnáziá) sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania (1. aj 2. termín 1. kola prijímacích skúšok v jednom týždni).
                          - Odoslanie prihlášok na SŠ: Rodič má povinnosť odovzdať prihlášky základnej škole do 15. mája 2020. Každá prihláška musí byť predtým podpísaná zákonným zástupcom a žiakom, avšak rodič ju nemusí dať potvrdiť u pediatra. 

     Vzhľadom na zrušenie tohtoročného Testovania 9  bude tiež vydané odporúčanie k úprave kritérií prijímania na stredné školy.

vych porad"Talentové" odbory: Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020 sa presúvajú termíny "talentových" skúšok (prijímacích skúšok na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania) na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.
"Netalentové" odbory: Termíny prijímacích skúšok na SŠ pre žiakov 9. ročníka, ako aj na 8-ročné gymnáziá (t.j. pre žiakov 5. ročníka) zatiaľ zostávajú nezmenené - to znamená 1. termín (1. kola) prijímacích skúšok je stanovený na 11.5. 2020 a 2. termín (1. kola) prijímacích skúšok na 14.5. 2020.
Preto zatiaľ naďalej ostáva v platnosti aj zákonom stavený termín odovzdania podpísaných a potvrdených prihlášok rodičmi základnej škole (t.j. školskej poradkyni) najneskôr do 10.4.2020.

V prípade akýchkoľvek zmien v termínoch odovzdania prihlášok a konania prijímacích skúšok na stredné školy vrátane 8-ročných gymnázií budeme rodičov našich žiakov včas informovať.

 

vych poradStredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica, informuje o konaní DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 21.2.2020 v čase 08,00 hod. - 15,00 hod..

Škola zároveň upozorňuje na nový študijný odbor, ktorý otvára od školského roku 2020/2021 -"talentový" odbor masér.
Bližšie informácie sú k dispozícii na tel. čísle 042/432 14 46, kontakt možný aj emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..  

Súkromná vych poradstredná odborná škola, Saleziánska 18, 010 01 Žilina, pozýva žiakov 9. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium v odbore INFORMAČNÉ A DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE 2569M, na BEZPLATNÚ PRÍPRAVU na PRIJÍMACIE SKÚŠKY zo slovenského jazyka a literatúry  a matematiky, ktorá sa bude konať v dňoch 9.-12. marca 2020.
Je potrebné vyplniť návratku k prípravnému vzdelávaniu, ktorá sa nachádza na https://ssosza.edupage.org/blog/?bid=blog1&aid=233 (Vytlačené návratky sú tiež k dispozícii na nástenke výchovného poradenstva a u školskej poradkyne Mgr. Kancnýřovej.)
Návratku je potrebné odoslať emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  alebo záujem nahlásiť telefonicky na číslach 0911 566 901, alebo  0911 566 900  do  6. marca 2020.

vych poradStredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, Ulica SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (súčasť Spojenej školy Ivanka pri Dunaji), informuje o otvorení nového študijného odboru pre školský rok 2020/2021 s názvom RYBÁRSTVO A VODNÝ MANAŽMENT (4-ročný maturitný, kód odboru 4212 M).
Uplatnenie absolventov: živočíšna výroba zameraná na rybárstvo a intenzívnu akvakultúru, vodohospodárske prevádzky a vodohospodárska výstavba, realizácia a údržba vodných stavieb, hospodárenie s vodou v mestách a krajine, ekologický manažment vôd, hospodárenie na vodných nádržiach v SR, verejná a štátna správa na sekcii životného prostredia SR, alebo pokračovanie v štúdiu na vysokých školách.
Odbor bude prezentovaný aj v  relácii RTVS "Na rybách" v dňoch 15.02. a 16.02. 2020. Viac informácii je k dispozícii na webovom sídle školy www.sosivanka.edupage.sk, kontakt emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a telefonicky na čísle 02/45 943 062.

rukyDňa 5. 2. 2020 sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnia pilotného testovania NÚCEM z predmetov SJL a MAT.

Testovanie bude prebiehať v triedach 9.A a 9.B za prítomnosti administrátorov z NÚCEM-u. Žiaci môžu používať kalkulačky.

Režim dňa:

7.45 – 9.00 hod.: podľa rozvrhu

9.00 – 12.00 hod.: Testovanie   (SJL 70 minút, MAT 90 minút)

Vyučovanie v 9. ročníku končí 12.05 hod.vych poradDeň otvorených dverí v Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, sa uskutoční 10.2.2020 (pondelok) v čase 11,30 hod. - 15,30 hod. Program bude organizovaný so vstupmi o 12,00 hod., 13,30 hod. a 14,45 hod. a záujemci sa počas neho dozvedia viac o možnostiach štúdia, o požiadavkách na prijímacie pohovory a o učebných plánoch. Učitelia a študenti pripravia prezentácie jednotlivých vyučovacích predmetov a bude možnosť prezrieť si odborné a jazykové učebne.

Vedenie školy zároveň prosí zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium, aby pri vypĺňaní prihlášky na SŠ poskytli svoju mailovú adresu, pretože na ňu bude možné (v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente) doručiť úradné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí na gymnázium.

Viac informácií je k dispozícii na webovom sídle školy www.gvoza.sk.

vych porad Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré sa konalo 20. novembra 2019, sa zúčastnilo aj 57 piatakov našej školy. Testovaní boli v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Na základe výsledkov, ktoré vyhodnotil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), vyplýva, že priemerná úspešnosť našich žiakovmatematike je 63,6 %, čo je o 0,2 % viac ako je celonárodný priemer. 

V  predmete slovenský jazyk a literatúra je priemerná úspešnosť našich žiakov 66,1 %, kým národný priemer je 64,8 %. Naši piataci teda prevýšili celoslovenský priemer o 1,3 %.

vych poradDni otvorených dverí v Gymnáziu, Hlinská 29, 011 80 Žilina, sa budú konať dňa 6. februára 2020 (štvrtok) v čase 11,00 hod. - 13,30 hod. a 8. februára 2020 (sobota) s prvým vstupom o 9,00 hod. a druhým vstupom o 10,30 hod.

Záujemci o štúdium sa počas DOD dozvedia podrobnosti o typoch učebného plánu, ktoré škola ponúka (zameranie na prírodné vedy a matematiku, rozšírená výučba nemeckého jazyka spojená so získaním "Sprachdiplomu" "Stufe I" a "Stufe II" a všeobecné gymnaziálne štúdium), o aktuálnych kritériách prijatia a.i. (Podrobný program DOD je vyvesený na nástenke výchovného poradenstva, na nástenkách tried 9.A a 9.B, prípadne ho poskytne záujemcom o DOD školská poradkyňa Mgr. Kancnýřová.)

Kontakt: (sekretariát) 041/ 763 77 00, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Webové sídlo školy: www.gymza.sk .