Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja zasiela informáciu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania o zriadení Duál Pointov a Centra orientácie v rámci Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“.

Úlohou Duál Pointov je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste. Duál Pointy ako konzultačné centrá sú zriadené v každom samosprávnom kraji SR pre potreby zamestnávateľov, škôl, verejnosti a žiakov a Centrum orientácie v Nitre.

Výchovným a kariérovým poradcom poskytujú informácie o duálnom vzdelávaní, jeho výhodách, o zapojených zamestnávateľoch a stredných odborných školách.

Naša škola bola vybraná do testovania PISA. Testovania sa zúčastnia žiaci narodení v r. 2002. Uskutoční sa 16.4.2018.    Viac informácií nájdete tu. Prezentácia tu.

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre 
otvára od 1. septembra 2018 nový študijný odbor mechanik mechatronik 
v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s Jaguar Land Rover. Výučba sa začne
od budúceho školského roku, preto v areáli školy vyrastie nová moderná tréningová hala, určená pre praktickú časť výučby v tomto študijnom odbore.

Štúdium je bez školného.

Termín podania prihlášok

Štúdium a práca v obchode je vhodná pre mnohých žiakov, pretože vyžaduje bežné zručnosti mladých ľudí, ako je príjemná komunikácia, vzťah k moderným technológiám a chuť pracovať v kolektíve.

Duálne vzdelávanie so zahraničnými obchodnými reťazcami prináša žiakom veľa výhod:

Prihlášky na strednúPrihlášky na stredné školy

Deviataci   POZOR!

Blíži sa čas vypisovania prihlášok na stredné školy. Triedni učitelia vám rozdajú návratky, ktoré prinesiete  vyplnené do 23. marca. Podľa týchto návratiek  budú vyplnené vaše prihlášky a na konci marca ich dostanete domov. Každý žiak si môže  podať dve prihlášky. Prihlášky podpíšu obaja zákonní zástupcovia, vy a dáte ich potvrdiť u lekára.  Potom ich prinesiete naspäť do školy najneskôr 10. apríla.

vychovnaMnohé stredné odborné školy ponúkajú možnosť duálneho vzdelávania. Prax žiaci vykonávajú priamo u zamestnávateľov, ktorí ponúkajú rôzne benefity a štipendiá, príp. po ukončení vzdelávania pracovné miesto. Záujemcovia o duálne vzdelávanie posielajú  prihlášku sami priamo  zamestnávateľovi a absolvujú u neho prijímací pohovor ešte pred podávaním prihlášky na strednú školuPonuku učebných miest na šk.r. 2018/19 v Žilinskom kraji a kontakt na zamestnávateľov nájdete TU.

Kompletnú ponuku učebných miest na šk.r. 2018/19 na celom Slovensku a kontakt na zamestnávateľov nájdete na www.dualnysystem.sk.

testovanie 9

 

 

 

V stredu 21.3.2018 čaká našich deviatakov  Testovanie 9 - 2018.

Testované predmety: SJL a  MAT

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 pozýva rodičov žiakov 9. ročníkov na stretnutie so
zástupcami firiem v duálnom vzdelávaní dňa 28. 02. 2018  o 15.30 hod v jedálni SOŠ strojníckej.
pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 13.2.2018   od 8.00 hod. (rozvrh DOD je zverejnený na www.ssag.sk)

Záujemcovia o štúdium majú možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín, otestovať svoje vedomosti a znalosti z predmetov matematika, slovenský jazyk, biológia, chémia, informatika, dejepis, geografia, občianska náuka, z ktorých bude zložený písomný test.