vych poradDni otvorených dverí v Gymnáziu, Hlinská 29, 011 80 Žilina, sa budú konať dňa 6. februára 2020 (štvrtok) v čase 11,00 hod. - 13,30 hod. a 8. februára 2020 (sobota) s prvým vstupom o 9,00 hod. a druhým vstupom o 10,30 hod.

Záujemci o štúdium sa počas DOD dozvedia podrobnosti o typoch učebného plánu, ktoré škola ponúka (zameranie na prírodné vedy a matematiku, rozšírená výučba nemeckého jazyka spojená so získaním "Sprachdiplomu" "Stufe I" a "Stufe II" a všeobecné gymnaziálne štúdium), o aktuálnych kritériách prijatia a.i. (Podrobný program DOD je vyvesený na nástenke výchovného poradenstva, na nástenkách tried 9.A a 9.B, prípadne ho poskytne záujemcom o DOD školská poradkyňa Mgr. Kancnýřová.)

Kontakt: (sekretariát) 041/ 763 77 00, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Webové sídlo školy: www.gymza.sk . 

 vych porad       Dni otvorených dverí v Evanjelickom gymnáziu (súčasť Evanjelickej spojenej školy)M.R.Štefánika 19, 036 01 Martin, sa uskutočnia 5. a 6. februára 2020 v čase 10,00 - 15,00 hod.

     Na záujemcov o štúdium čakajú reálne vyučovacie hodiny, prezentácie školských a mimoškolských projektov, predstavenie aktivít študentov, skúsenosti zo štúdia prezentované žiakmi a.i.

       Telefonický kontakt: 0918 112 022, 043 324 19 71, emailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Viac informácií o škole je k dispozícii na jej webovom sídle www.egmt.sk.

vych porad

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby,  Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava, pozýva záujemcov o štúdium na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia 23. marca 2020 o 9.00 hod..
Aktuálne študijné odbory: 8630 M ANIMOVANÁ TVORBA, 8604 M GRAFICKÝ DIZAJN, 8606 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN, 8610 M ODEVNÝ DIZAJN a  8637 M OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIH
Uchádzača o štúdium môže zákonný zástupca prihlásiť najneskôr dva dni pred termínom prijímacej skúšky. Na skúšky treba priniesť domáce práce (kresba, maľba, USB, DVD,...) Dochádzajúci žiaci si môžu zabezpečiť ubytovanie v Domovoch mládeže, Bratislava. Časti skúšky: kresba zátišia, portrét, voľná téma podľa vybraného študijného odboru. Školné : 170,- EUR / mesiac, zápisné :  250,- EUR na celé štúdium.
Detailnejšie informácie sú k dispozícii na www.uat.sk, kontakt je možný telefonicky na čísle 02/6241 1668, a tiež emailom na    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

vych porad

Deň otvorených dverí v Strednej priemyselnej škole stavebnej, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina, sa uskutoční vo štvrtok 6. februára 2020 v čase 11,30 - 15,00 hod.. 
Program DOD: 11,30 - 12,00 hod. - predstavenie študijných odborov a špecializácií v aule školy, prehliadka školy (odborné a jazykové učebne, rysovne, laboratóriá, učebne výpočtovej techniky, telocvičňa a knižnica).
Na záujemcov čakajú ukážky grafických CAD programov, vyučovania cudzích jazykov, víťazných prác žiakov zo súťaží, ročníkových projektov, maturitných skúšok, ako aj prijímacích skúšok. Získajú tiež informácie o aktuálnom prijímacom konaní a pracovnom uplatnení absolventov.
Bližšie informácie sú k dispozícii na www.spssza.sk, kontaktovať sa záujemci môžu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na číslach 041/ 56 213 31  a  041/56 215 28.

vych porad Redakcia magazínu chovatelahopodar.sk  pripravila pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2020/2021.

Zoznam je určený deviatakom, ktorí majú radi prírodu, chcú ju študovať a venovať sa jej do budúcnosti. Nachádzajú sa v ňom študijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie a je k dispozícii na: 

                                                 https://www.chovatelahospodar.sk/tema/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu

 vych poradDeň otvorených dverí v Gymnáziu, Štefánikova 219/4, Bytča,

sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 (štvrtok) v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod. 

 

 

 

vych poradDeň otvorených dverí v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Komenského 50, Žilina, sa uskutoční 10. decembra 2019 v čase 9,00 hod. - 15,00 hod

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odbory, ktoré škola ponúka: elektromechanik silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik (silnoprúdová technika, automatizačná technika), mechanik počítačových sietí, elektrotechnika (priemyselná informatika, elektroenergetika).

Študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik je možné absolvovať aj v systéme duálneho vzdelávania v spoločnostiach KIA Motors Slovakia s.r.o., Elektrizace železníc Praha a.s. organizačná zložka Žilina, Žilinská teplárenská a.s.. (Na DOD budú mať spoločnosti svoje zastúpenie.)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.soseza.sk a www.facebook.com/soseza18, kontakt je možný na tel. číslach 041/ 70749 16 a 0907 777 856, alebo mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

vych poradDeň otvorených dverí v Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, Žilina, sa uskutoční 5. decembra 2019 (štvrtok) od 10,00 do 15,00 hod. Návštevníkom budú sprístupnené učebne, v ktorých prebieha vyučovanie odborných ekonomických predmetov a jazykov. Vyučujúci SJL, ANJ a  MAT poskytnú informácie o prijímacích skúškach a učebných plánoch v obidvoch učebných odboroch. Ostatní pedagógovia budú informovať o učebných plánoch ďalších predmetov, mimovyučovacích aktivitách, projektoch, exkurziách a krúžkoch.

Študijné odbory, ktoré škola otvára v školskom roku 2020/2021:

  • 4-ročný odbor obchodná akadémia (pre žiakov 9.roč. ZŠ) 
  • 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne slovensko-anglické štúdium (pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ, otvoria sa dve triedy)

NOVINKA - Od septembra 2020 bude škola zapojená do duálneho vzdelávania. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na www.oavoza.sk.

vych poradDeň otvorených dverí v Súkromnej strednej odbornej škole Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica, sa uskutoční 20.11.2019 (streda) v čase od 8,00 do 17,00 hod. Na záujemcov o štúdium čakajú programovacie hry, mobility a iné. 

Študijné odbory, ktoré škola ponúka: cestovný ruch, obchodná akadémia, NOVINKA - informačné technológie.

Viac informácií o škole a štúdiu je k dispozícii na web. stránkach www.soaza.sk a www.proscholaris.sk, kontaktovať sa je možné telef. číslach 0902 930 201 a 0903 740 530, a tiež na mail. adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.