vych porad    Deň otvorených dverí v Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava,  sa bude konať 3.12.2020 v čase 9,00 hod. - 16,30 hod.

     Nádejní budúci animátori, grafici, fotografi, filmári a  odevní dizajnéri uvidia okrem iného ukážku animačnej technológie "SW Motion Capture".

     Školné je 180 € na mesiac, zápisné (jednorázový poplatok) je stanovené na 250 €. Nadaným študentom zo sociálne slabých pomerov škola umožňuje šdium zadarmo.

     Talentové skúšky sa uskutočnia 19.3.2021 o 9,00 hod., náhradný termín je stanovený na 16.4.2021. Uchádzačov o štúdium môže zákonný zástupca prihlásiť najneskôr dva dni pred termínom prijímacej skúšky,  ku ktorej je potrebné priniesť domáce práce (kresba, maľba, USB, DVD ...). Samotná skúška bude pozostávať z kresby zátišia, portrétu a voľnej témy podľa vybraného študijného odboru.

Viac informácií je záujemcom k dispozícii na webovej stránke školy www.uat.sk, a tiež na tel. čísle 02/ 62 41 16 68.

Leták s aktuálnymi študijnými odbormi a ďalšími doplňujúcimi údajmi sa nachádza na nástenke výchovného poradenstva našej ZŠ, ako aj na nástenkách tried 9.A a 9.B.

vych porad   Deň otvorených dverí SOŠ strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, sa bude konať 20. 10. 2020  (utorok) v čase 8.00 hod. - 15.00 hod.

Na DOD sú pozvaní žiaci 9. a 8. ročníka, ktorí si prezrú priestory školy (vrátane dielní, telocvične, lezeckej steny a workoutového ihriska) a budú sa môcť zapojiť do rôznych aktivít a tvorivých činností. 

Pozvaní sú aj partneri a zástupcovia zamestnávateľských spoločností.

                             DOD sa bude konať podľa platných nariadení a za prísnych hygienických opatrení.

Záujem nahlásia žiaci 8. a 9. ročníka školskej poradkyni (Mgr. Kancnýřová) do konca septembra 2020.

 

 vych porad    Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl majú možnosť zúčastniť sa 45-minútovej online exkurzie s informáciami o výhodách duálneho vzdelávania počas strednej školy, priebehu praxe u zamestnávateľa, a tiež o možnostiach zarábania popri škole. Exkurzia bude vysielaná naživo (žiaci nemusia nič hovoriť, ani ich nikto neuvidí, exkurziu budú iba sledovať). Účastníci budú môcť anonymne napísať zamestnávateľovi otázku, na ktorú im následne odpovie. Po vzhliadnutí online exkurzie budú „návštevníci“ automaticky zaradení do súťaže o ceny. Po registrácii je účasť na online exkurzii povinná.

Ceny v súťaži pre účastníkov online exkurzie sú, okrem iného:  4 lístky na futbalový zápas Bayern Mníchov vrátane dopravy a ubytovania, JBL E55BT Bluetooth on-ear slúchadlá, Aquapass & Skipas pre 4 člennú rodinu.

Termín exkurzie: 27.05.2020 (streda) o 10:00 hod.

Prihlásenie na exkurziu:  Po vyplnení krátkeho registračného formulára príde záujemcovi o exkurziu na emailovú adresu link, cez ktorý si exkurziu otvorí v internetovom prehliadači.

Registračný linkhttps://my.demio.com/ref/ajjXJeIv5pznCVEf

  vych porad      Pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ je dostupný online program TALENTCENTRUM – pomôcka pri zisťovaní, na čo majú talent, v čom vynikajú, a tiež kam by mohla smerovať ich kariéra.

Súčasťou programu sú inšpirácie, návody, videá a dotazníky, ktoré majú žiakom pomôcť  pri rozhodovaní o budúcom vzdelávaní. Zameriava sa na perspektívu uplatnenia v povolaní, a tiež na aktuálne trendy na trhu práce  (vrátane informácií o duálnom vzdelávaní).

 

       Talentcentrum ponúka budúcim stredoškolákom a ich rodičom možnosť:

  1. Zaregistrovať sa a ďalej postupovať podľa jednotlivých krokov (žiak) - možnosť registrácie na: https://dualvkocke.sk/index.php/talentcentrum/ . Celý obsah je prístupný online a bezplatne.
  2. Využiť individuálne konzultácie (rodič – konzultant Talentcentra): Rodičia môžu získať informácie o využití výstupov svojho dieťaťa pri kariérovom zameraní.

Viac informácií o projekte realizovanom spoločnosťou  Centire v spolupráci so ŠIOV je k dispozícii na webe Duál v Kocke.

   vych porad   Ministerstvo školstva dnes zverejnilo zmeny a podrobné informácie týkajúce sa postupu pri prijímaní žiakov na stredné školy. (Kompletné informácie sú k dispozícii na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/ .)

 

     PRIHLÁŠKY na tzv. „netalentové“ odbory vrátane  8-ročných gymnázií  budú v stanovenom termíne základnou školou odoslané na stredné školy. Prihlášky nebudeme posielať rodičom domov, pretože nie je potrebné doplniť do nich podpis zákonného zástupcu a žiaka ani potvrdenie od pediatra.

      Ďakujeme touto cestou  rodičom za spoluprácu pri overovaní a potvrdzovaní zvolených SŠ a odborov, ako aj kontaktných údajov, ktoré sme potrebovali pri príprave prihlášok.

    

      PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa neuskutočnia tak, ako sme boli zvyknutí po minulé roky.     

      Prijímacie konanie pre žiakov 9. ročníka (a niektorých žiakov 8. ročníka) sa uskutoční v termíne 19. máj 2020 - 30. jún 2020. Stredné školy majú povinnosť zverejniť kritériá prijímania žiakov do 7. mája 2020.

      Žiaci budú prijímaní na stredné školy na základe doterajších vzdelávacích výsledkov a  umiestnení v predmetových súťažiach, pri zohľadnení individuálnych podmienok špecifických pre daný typ školy. Podrobné informácie nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/16206.pdf . (Kritériá prijatia uverejnia SŠ na svojich webových sídlach, kde si ich rodičia a žiaci môžu vyhľadať.)

       Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí/neprijatí uchádzača na základe stanovených kritérií prijímacieho konania a počtu uchádzačov do 29. mája 2020. Do 29. mája 2020 zároveň zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy a do tohto termínu doručí uchádzačovi o štúdium rozhodnutie o prijatí.

     

      Druhé kolo prijímacieho konania pre neúspešných uchádzačov z 1. kola:

      Riaditeľ SŠ do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020.

      Rozhodnutie o prijatí doručí riaditeľ SŠ uchádzačovi do 25. júna 2020.

 

     Základná škola nebude žiakom tento rok vydávať ZÁPISNÉ LÍSTKY. Zákonný zástupca, alebo žiak doručí do 4.6.2020 na stredné školy ZÁVÄZNÉ  POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/ NENASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM.

      (V prípade 2. kola prijímacieho konania doručí zákonný zástupca/uchádzač o štúdium záväzné potvrdenie do 30.6.2020.)

      Vzor potvrdenia je k dispozícii na webovej stránke ministerstve školstva - https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/.

 

Uchádzači o štúdium na 8-ročných gymnáziách:

     V prípade 8-ročných gymnázií zverejní riaditeľ strednej školy kritériá prijímacieho konania do 29.5.2020.

      Samotné prijímacie konanie sa uskutoční v období 15. jún 2020 - 30. jún 2020.

      Podmienky prijímacieho konania na 8-ročné gymnáziá budú ministerstvom školstva  upravené samostatným rozhodnutím.

 vych porad       Riaditeľstvo  Obchodnej akadémie sv. Tomáša AkvinskéhoVysokoškolákov 13, 010 08 Žilina, informuje záujemcov o štúdium, že  otvára bezplatné online prípravné kurzy na prijímacie skúšky 2020. Stačí sa registrovať na  www.oata.sk a škola  záujemcovi o prípravu zašle link na pripojenie sa na kurz. 

        Online prípravné kurzy začínajú už tento piatok, 3. apríla 2020o 14,00 hod.  kurzom z matematiky. 

vych porad

MŠVVaŠ SR dňa 24.3.2020 aktualizovalo termíny týkajúce sa prijímacieho konania žiakov na stredné školy nasledovne:

  •    - Prijímacie skúšky na "talentové" odbory" (prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania) sa uskutočnia najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.
      - Prijímacie skúšky na "netalentové" odbory (pre žiakov 9. ročníka, ako aj na 8-ročné gymnáziá) sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania (1. aj 2. termín 1. kola prijímacích skúšok v jednom týždni).
                          - Odoslanie prihlášok na SŠ: Rodič má povinnosť odovzdať prihlášky základnej škole do 15. mája 2020. Každá prihláška musí byť predtým podpísaná zákonným zástupcom a žiakom, avšak rodič ju nemusí dať potvrdiť u pediatra. 

     Vzhľadom na zrušenie tohtoročného Testovania 9  bude tiež vydané odporúčanie k úprave kritérií prijímania na stredné školy.

vych porad"Talentové" odbory: Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020 sa presúvajú termíny "talentových" skúšok (prijímacích skúšok na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania) na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.
"Netalentové" odbory: Termíny prijímacích skúšok na SŠ pre žiakov 9. ročníka, ako aj na 8-ročné gymnáziá (t.j. pre žiakov 5. ročníka) zatiaľ zostávajú nezmenené - to znamená 1. termín (1. kola) prijímacích skúšok je stanovený na 11.5. 2020 a 2. termín (1. kola) prijímacích skúšok na 14.5. 2020.
Preto zatiaľ naďalej ostáva v platnosti aj zákonom stavený termín odovzdania podpísaných a potvrdených prihlášok rodičmi základnej škole (t.j. školskej poradkyni) najneskôr do 10.4.2020.

V prípade akýchkoľvek zmien v termínoch odovzdania prihlášok a konania prijímacích skúšok na stredné školy vrátane 8-ročných gymnázií budeme rodičov našich žiakov včas informovať.

 

vych poradStredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica, informuje o konaní DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 21.2.2020 v čase 08,00 hod. - 15,00 hod..

Škola zároveň upozorňuje na nový študijný odbor, ktorý otvára od školského roku 2020/2021 -"talentový" odbor masér.
Bližšie informácie sú k dispozícii na tel. čísle 042/432 14 46, kontakt možný aj emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..