Vážení rodičia,

ponuku krízovej intervencie CPPPaP v Bytči v prípade prírodnej katastrofy, útoku, tragédie a smútkového poradenstva pre deti, ktorým zomrela blízka osoba, nájdete TU.

Vážení rodičia,
ponúkame Vám možnosť telefonických konzultácií a poradenstva s našou školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Martinou Kurejovou Melocíkovou:
                                                                

                                                                               každý pondelok 13.00 – 14.00 hod.
                                                                                      na tel. čísle: 0905 956 384

Dištančná forma vzdelávania, ktorá v týchto dňoch  prebieha na celom Slovensku, je nová nielen pre žiakov a rodičov, ale i samotných učiteľov. Stále hľadáme najvhodnejšie a  najefektívnejšie  spôsoby vzájomnej interakcie. Na tejto náročnej ceste, keď sa vyučujúci  prihovára svojim žiakom iba sprostredkovane cez  e-médiá, nesmieme zabúdať na žiakov, ktorí potrebujú našu pomoc vo väčšej miere. Odporúčania, ktoré rodičom i pedagógom napomôžu pracovať so žiakmi so ŠVVP, pripravila naša špeciálna pedagogička Mgr. Martina Kurejová Melocíková.

Odporúčania špeciálneho pedagóga

Naša škola ďalej ponúka rodičom žiakov so školskou integráciou, ktorí  majú záujem, spoluprácu v programe ImO. Ide o  online hru  pre deti MŠ a pre deti s poruchami učenia a správania ZŠ. Hra je zostavená tak, aby pomohla  deťom  rýchlejšie a ľahšie sa učiť. Precvičujú si v nej: tvorenie, čítanie a počúvanie s porozumením, sústredenie, pamäť a iné. Úlohou rodiča je  kliknúť na http://hra.imo.sr/sign/, zaregistrovať sa, vložiť prístupový kód a venovať sa dieťaťu 10 – 15 minút denne (podľa vlastného uváženia). Pracovať môžete  na ľubovoľnom počítači či tablete, nakoľko prístup je prenosný.

 Prístupový kód a pokyny k registrácii získate u Mgr. A. Zubáňovej na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na tel.čísle 0911 552 322.

Porucha učenia je termín označujúci skupinu problémov, ktoré sa prejavujú pri osvojovaní a používaní reči, čítania, písania a matematiky. Tieto poruchy sú sprevádzané radou ďalších problémov, ktoré môžeme označiť ako sprievodné znaky. V bežnom živote a v priebehu vyučovania si ich však rodičia a učitelia nemusia uvedomovať a považujú dieťa za nepozorné či lenivé. Dieťa trpí pocitom menejcennosti, nepochopením, má problémy v nadväzovaní sociálnych kontaktov.

Na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia, môže psychológ a špeciálny pedagóg zistiť prítomnosť niektorej špecifickej poruchy učenia, či ich kombináciu.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce poruchy patria:

Dyslexia - je porucha, ktorá postihuje základné znaky čitateľského výkonu a to rýchlosť, správnosť, techniku čítania a porozumenia čítanému textu. Dyslexia zasahuje celú osobnosť dieťaťa, nejde o izolovanú poruchu. Vytvára sa u neho nechuť k čítaniu, niekedy aj k vzdelávaniu ako takému.

Medzi prejavy dyslexie zaraďujeme:

 • ťažkosti v poznávaní jednotlivých písmen,
 • zámeny tvarovo podobných písmen (b/d,m/n,e/a a pod.),
 • zámeny zvukovo podobných hlások (t/d, č/c, š/s,s/z a pod.),
 • zámeny nepodobných hlások,
 • vynechávanie a vsúvanie písmen, slabík do slov,
 • prešmykovanie slabík (lokomotíva – kolomotíva),
 • sémantické zámeny (napr. stôl prečíta ako stolička),
 • problémy v dodržiavaní interpunkčných znamienok - nerešpektovanie čiarok, bodiek, otáznikov, monotónnosť čítania – problémy s intonáciou a melódiou vety,
 • nerozlišovanie dĺžky hlások v slove,
 • ťažkosti v spájaní hlások do slabík, ťažkosti v spájaní slabík do slov, ťažkosti v čítaní slov, v ktorých sa vyskytuje skupina spoluhlások,
 • tempo čítania je pomalé, dieťa písmená lúšti, hláskuje, neprimerane dlho slabikuje alebo naopak číta zbrklo a slová si domýšľa,
 • nesprávna technika čítania - dvojité čítanie (dieťa si číta slovo potichu po hláskach, slabikách a potom ho prečíta ešte raz nahlas). V takomto prípade je nutné dieťa čo najrýchlejšie naviesť na správnu techniku- hlasné slabikovanie,
 • veku neprimeraná technika čítania (pr. neplynulé slabikovanie na konci druhého ročníka),
 • problémy s orientáciou v texte,
 • nesprávne hospodárenie s dychom,
 • problémy s porozumením a reprodukciou textu (Zelinková, 2003, Jucovičová, Žáčková, 2008. Lacíková, 2008).

Dysgrafia postihuje grafickú stránku písomného prejavu, tj. čitateľnosť, úpravu. Prejavuje sa v nasledujúcich oblastiach:

 • ťažkosti so zapamätaním, napodobnením a nedodržiavaním tvarov písmen, pomalé vybavovanie písmen, ktoré pretrváva aj vo vyšších ročníkoch,
 • ťažkosti s prevodom tlačených písmen na písané,
 • písmo je príliš veľké, malé, často ťažko čitateľné, neupravené, kŕčovité,
 • časté je nesprávne držanie písacej potreby – neuvoľnená, nesprávna poloha prstov, silný prítlak,
 • ťažkosti sú s udržaním písma na riadku, s dodržaním veľkosti písmen, zachovaním smeru písania a správneho sklonu,
 • problémy s dodržovaním správneho rozostupu medzi jednotlivými písmenami, slovami, chyby v stanovení hraníc slov,
 • neprimerane pomalé tempo písania, pri časovom tlaku sa kvalita písma výrazne zhoršuje,
 • časté škrtanie, prepisovanie písmen, zvýšená chybovosť pri písaní,
 • zámeny tvarovo podobných písmen (m/n,o/a,r/z,l/k/h,j/p) a číslic (7/4,6/9),
 • neovládanie analýzy a syntézy slova – prehadzovanie písmen v slove, vynechávanie, pridávanie iných písmen,
 • písanie vyžaduje neúmerné množstvo energie, vytrvalosti a čas(Zelinková, 2003).

Dysortografia postihuje pravopis. Prejavuje sa zvýšeným počtom špecifických dysortografických chýb a okrem toho problémami pri osvojovaní gramatického učiva a aplikácií gramatických javov.

Medzi prejavy dysortografie patria:

1.     Špecifické dysortografické chyby:

 • ťažkosti v rozlišovaní krátkych a dlhých samohlások,
 • nedodržiavanie diakritických a interpunkčných znamienok (bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene) alebo ich nesprávne umiestnenie,
 • ťažkosti v rozlišovaní mäkkých a tvrdých slabík (dy-di,ty-ti,ny-ni),
 • zámeny zvukovo podobných hlások – znelých a neznelých, sykavkových hlások (š-č-ž/s-c-z), aj v súvislosti s nesprávnou výslovnosťou,
 • výmena, pridávanie, vynechávanie, písmen alebo slabík, slov,
 • prešmykovanie slabík (kolo-loko),
 • nedodržiavanie hraníc slov vo vete (písanie slov dohromady, písanie slov spolu s predložkami, zvratnými zámenami, nelogické rozdelenie slov).

2.     Pravopisné chyby – často sa stáva, že dieťa gramatické pravidlá ovláda pri ústnom zdôvodňovaní pravopisu no napriek tomu sa dopustí chýb v písomnom prejave. Je to v dôsledku neschopnosti pohotovej aplikácie pri písaní (Zelinková, 2003, Hlinková, Jánošíková, 2008).

Dyskalkúlia je porucha matematických schopností, ktorá postihuje manipuláciu s číslami, číselné operácie, matematické predstavy, geometriu. Podľa charakteru ťažkostí môžeme rozlišovať nasledujúce typy dyskalkúlie:

Praktognostická dyskalkúlia - dieťa má ťažkosti s praktickou manipuláciou s predmetmi a s poznávaním tvarov, počtov predmetov. Nechápe význam čísla, zmysel počtových operácií. Nedokáže vytvoriť skupinu predmetov o danom počte prvkov, porovnávať počet, odhadovať a pod. V geometrii nevie zoradiť predmety podľa veľkosti (dĺžky), nerozlišuje geometrické tvary.

Verbálna dyskalkúlia - porucha pri označovaní počtu predmetov, používaní znakov operácií, problémy v pochopení a vymenovaní číselného radu. Dieťa nerozumie zdanlivo jasným pojmom matematického slovníka - pred, za, hneď pred, hneď za, všetci, nikto, každý... K typickým prejavom patrí neistota pri vymenovávaní číselného radu – vzostupne, zostupne, po jednej, po násobkoch. Má problém s určovaním jednotiek, desiatok, stoviek.

Lexická dyskalkúlia - predstavuje neschopnosť čítať matematické symboly (číslice, čísla, operačné znaky). Pri ťažšej forme dieťa nie je schopné prečítať izolované číslice alebo jednoduché operačné znaky (). Pri ľahšej forme má ťažkosti s čítaním viacmiestnych čísel, odmocniny, desatinných čísel, rímskych čísel a pod. Dieťa môže čítať „opačne“ (12 namiesto 21), zamieňať desiatky a jednotky, tvarovo zamieňať číslice (9/6, 1/7).

Grafická dyskalkúlia - neschopnosť písať matematické znaky. Dieťa má ťažkosti zapisovať číslice podľa diktátu, zapisovať viacciferné čísla, operačné znaky, príklady a výsledky, má problémy pri zapisovaní do presne vymedzených plôch (písomné sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie). Dieťa má problémy s narysovaním jednoduchých geometrických obrazcov.

Operacionálna dyskalkúlia - narušená schopnosť uskutočňovať matematické operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie,... Deti s operacionálnou dyskalkúliou často nechápu podstatu násobenia, majú problém s osvojením násobilky, pomáhajú si počítaním na prstoch. Veľké ťažkosti im robí uplatňovanie presných pracovných postupov, algoritmov (sčítanie viacmiestnych čísel, písomné delenie, zlomky, číselné výrazy s viacerými operáciami a pod.). Narušená je sekvenčná pamäť (schopnosť zapamätať si poradie operácií vhodných na riešenie úloh).

Ideognostická dyskalkúlia – porucha v chápaní matematických pojmov a vzťahov medzi nimi, v chápaní súvislostí, závislostí. (pr. Dieťa vie, že 9 sa číta ako „deväť“, vie prečítať číslo, ale nerozumie pojmu – nevie, že 9 je o jednu menej ako 10 alebo 3×3 alebo polovica z 18. Dieťa má problémy pri riešení slovných úloh – nedokáže pochopiť a previesť slovne vyjadrené vzťahy medzi množstvom do podoby zodpovedajúcej počtovej operácie v 

  

Použitá literatúra:

BLAŽKOVÁ, R.,MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M.,BLAŽEK, M.: Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 2003

KOLEKTÍV AUTOROV: Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti. Editorky:

Labudová, Štihová. Bratislava: RAABE , 2008

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2008