V prílohe je uverejnená Kolektívna zmluva na roky 2021-2025 a jej príloha č.2 - Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.

V prílohe je uverejnený Školský poriadok školy pre školský rok 2019/20 

V prílohe je uverejnený Školský vzdelávací program školy

V prílohe je uverejnený Školský poriadok školy