V prílohe je uverejnený Školský poriadok platný od 1. 9. 2021.

V prílohe je uverejnená Kolektívna zmluva na roky 2021-2025 a jej príloha č.2 - Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.

Štatút ZŠ

V prílohe je uverejnený Školský vzdelávací program školy