Kritériá na splnenie programu ŠPD 2018/2019

1. Vyplniť krátky evaluačný formulár, ktorý UNICEF SLOVENSKO rozpošle koncom roka 2018
2. Urobiť s deťmi aspoň jednu z aktivít
3. Zúčastniť sa aspoň jednej zbierky organizovanej UNICEF SLOVENSKO - Vianočná zbierka 2018 alebo Týždeň modrého gombíka 2019
4. Kúpiť aspoň jeden Darček pre život na https://www.unicef.sk/darceky/

tmg 2018 instagram 688x688

UNICEF už po 14. krát organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka 2018.

Cieľom tejto zbierky je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine.

Gombík je symbolom detstva a spájania dvoch svetov – toho nášho a sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu pomoc.

Deťom na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu, sme sa rozhodli pomôcť aj my. Priestory školského bufetu premenili žiaci zo školskej rady na miesto plné sladkých a vlastnoručne vyrobených koláčikov, muffiniek i obložených bagiet a ovocia. Výťažok z tejto ochutnávky pomôže deťom, ktoré sú ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine.

... aj naša škola sa zapojí do Vianočnej zbierky UNICEF 2017

logo vianočná zbierka

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA – v detskom jazyku

 


Článok 1

Každý človek do 18 rokov života má všetky práva uvedené v tomto Dohovore.

Článok 2

Tieto práva máš bez ohľadu na to, kto si, kto sú tvoji rodičia, akú máš farbu pleti, akého si pohlavia či vierovyznania, čo si myslíš, akým jazykom hovoríš, či si telesne alebo inak postihnutý/á, alebo či si bohatý/á alebo chudobný/á.

Článok 3

Dospelí musia robiť vo vzťahu k deťom len to, čo je pre ne najlepšie.

Článok 4

Vlády musia urobiť všetko preto, aby tvoje práva boli dodržiavané.

Článok 5

Tvoji rodičia či opatrovníci majú právo a zodpovednosť usmerňovať ťa tak, aby si mal/a z tvojich práv najväčší osoh.

Článok 6

Máš právo na život a rozvíjať sa tak, aby si využil/a svoj plný potenciál.

Článok 7, 8

Máš právo na registráciu tvojho mena a štátnu príslušnosť. Máš právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť.

Článok 9

Od svojich rodičov by si nemal/a byť oddelený/á, iba ak by takéto odlúčenie bolo pre teba to najlepšie. Ak sa tvoji rodičia rozhodnú žiť oddelene, aj keď budeš bývať len z jedným z nich, máš právo stýkať sa s obidvomi rodičmi, pokiaľ ti to neubližuje.

Článok 10

Ak ty a tvoji rodičia musíte žiť v iných krajinách, máš právo žiť spolu s rodičmi v jednej krajine. Ak tvoji rodičia žijú v rôznych krajinách, máš právo navštevovať oboch rodičov.

Článok 11

Nikto ťa nesmie uniesť ani ti brániť vrátiť sa domov, a ak sa tak náhodou stane, vlády sa musia zo všetkých síl snažiť o tvoje navrátenie.

Článok 12

Máš právo povedať svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ťa týkajú a tvoj názor musí byť braný vážne.

Článok 13

Máš právo vyhľadávať informácie a povedať, čo si myslíš, či už ústne, písomne, formou umenia, avšak tvoj prejav nemôže útočiť na iných.

Článok 14

Máš právo myslieť si, čo chceš, a vyznávať také náboženstvo, aké chceš. Tvoji rodičia by ti mali pomôcť naučiť ťa rozlišovať, čo je dobré a čo zlé.

Článok 15

Máš právo stretávať sa, kamarátiť sa a združovať sa s inými ľuďmi, pokiaľ to nezasahuje do práv iných.

Článok 16

Máš právo na súkromie. Môžeš si napríklad viesť denník, do ktorého nemá nikto právo nazrieť.

Článok 17

Máš právo získavať informácie z médií z celého sveta. Dospelí musia zabezpečiť, aby si dostával/a informácie, ktorým dokážeš porozumieť.

Článok 18

Obidvaja tvoji rodičia sa musia podieľať na tvojej výchove a robiť pre teba len to najlepšie.

Článok 19

Nikto ti nesmie ubližovať (ani tvoji rodičia). Dospelí musia zabezpečiť, aby si bol/a chránený/á proti zneužívaniu, násiliu a zanedbávaniu.

Článok 20

Ak nemáš rodičov, alebo ak pre teba nie je bezpečné, aby si so svojimi rodičmi žil/a, máš právo na ochranu a opateru rešpektujúcu tvoje náboženstvo, kultúrnu identitu a jazyk.

Článok 21

Ak ťa majú adoptovať, musí všetko prebiehať takým spôsobom, aby to bolo pre teba najlepšie.

Článok 22

Ak si utečencom (to znamená, že si museli opustiť tvoju krajinu, pretože život v nej by pre teba nebol bezpečný), máš právo na zvláštnu ochranu a pomoc.

Článok 23

Ak si postihnutý/á, buď mentálne alebo fyzicky, máš právo na špeciálnu starostlivosť a vzdelávanie, ktoré ti pomôžu vyrásť rovnakým spôsobom, ako ostatné deti.

Článok 24

Máš právo na zdravie. Znamená to, že keď si chorý, máš nárok na profesionálnu starostlivosť a lieky. Vlády sa musia zo všetkých síl snažiť, aby deti neochoreli a to najmä tým, že im poskytnú zdravotnú starostlivosť, čistú vodu, zdravú stravu a čisté životné prostredie. Bohatšie krajiny musia v tomto pomáhať tým chudobnejším.

Článok 25

Ak žiješ mimo domova (napríklad si v nemocnici, v náhradnom ústavnom zariadení alebo vo väzení), máš právo na pravidelnú kontrolu a hodnotenie ako sa s tebou zaobchádza a ako je o teba postarané.

Článok 26

Vláda musí poskytnúť pomoc pre rodiny s deťmi, ktoré sú v sociálne slabej situácii, vrátane sociálneho poistenia.

Článok 27

Máš právo na primeranú životnú úroveň. To znamená, že majú byť naplnené tvoje fyzické, psychické a sociálne potreby. Ak si to rodičia nemôžu dovoliť, musí pomôcť vláda.

Článok 28

Máš právo na vzdelanie. Základné vzdelanie musí byť bezplatné. Mal/a by si tiež mať možnosť chodiť do strednej školy.

Článok 29

Účelom tvojej výchovy je plne rozvinúť vašu osobnosť, talent a duševné a fyzické schopnosti. Výchovou by si mal/a získať úctu voči ľudským právam, kultúrnej identite, životnému prostrediu ako i voči hodnotám a kultúrnej identite iných.

Článok 30

Ak si členom menšiny, máš právo na vlastnú kultúru, vyznávanie a praktizovanie vlastného náboženstva a používanie vlastného jazyka.

Článok 31

Máš právo hrať sa, právo na oddych a voľný čas a právo na účasť na kultúrnych a umeleckých aktivitách.

Článok 32

Máš právo na ochranu pred prácou na miestach alebo v podmienkach, ktoré by mohli uškodiť tvojmu zdraviu alebo prekážať tvojmu vzdelávaniu. Ak na tvojej práci niekto zarába, mal/a by si dostať spravodlivo zaplatené.

Článok 33

Máš právo byť chránený/á pred drogami a ľuďmi, ktorí sa živia výrobou a predajom drog.

Článok 34

Máš právo na ochranu proti pohlavnému zneužívaniu. Znamená to, že nikto nesmie s tvojim telom robiť nič, čo sám/sama nechceš, napríklad fotiť a dotýkať sa ho, alebo nútiť ťa hovoriť veci, ktoré povedať nechceš.

Článok 35

Nikto ťa nesmie uniesť alebo predať.

Článok 36

Musíš byť chránený/á aj pred všetkými inými formami zlého zaobchádzania.

Článok 37

Aj keď spravíš niečo nesprávne, nikto ťa nesmie potrestať spôsobom, ktorý by ťa ponižoval, alebo ti ubližoval. Nikdy by ťa nemali zatvoriť do väzenia a keď, tak len v krajnom prípade, len na nevyhnutný čas a nie s inými dospelými. Ak si uväznený/á, máš právo na zvláštnu starostlivosť a pravidelné návštevy tvojich príbuzných.

Článok 38

Máš právo na ochranu v časoch vojny. Ak ešte nemáš pätnásť rokov, nesmieš byť v armáde ani sa zúčastňovať bojov.

Článok 39

Ak si sa stal/a obeťou zanedbávania, zneužívania, vykorisťovania, mučenia alebo si obeťou vojny, máš právo na osobitú starostlivosť a špeciálnu pomoc, ktorá ti pomôže obnoviť zdravie, dôstojnosť a sebaúctu.

Článok 40

Ak si bol/a obvinený/á z porušenia zákona, polícia, právnici a sudcovia s tebou musia zaobchádzať s úctou a rešpektom a zabezpečiť, že rozumieš všetkému, čo sa okolo teba deje. Máš právo na pomoc právnika a spravodlivý proces, ktorý berie do úvahy tvoj vek a stav. Ochrana tvojho súkromia musí byť rešpektovaná.

Článok 41

Ak určité zákony v jednotlivých krajinách chránia deti vo väčšej miere ako vyžaduje Dohovor, potom musia tieto ostať v platnosti.

Článok 42

Všetci dospelí a všetky deti musia tento Dohovor poznať.

Článok 43-54

Tieto články hovoria o tom, ako by vlády, medzinárodné organizácie ako UNICEF a iné organizácie na ochranu práv detí mali pracovať, aby sa zabezpečila ochrana tvojich práv.

Termíny a výstupy programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

do 31.10.2017

 • text emailu, sken letáku pre rodičov alebo iná vhodná forma informovania

 

 • link na internetovú stránku školy s informáciami o ŠPD

 

 • fotografie 1. nástenky

do 15.11.2017

 • prezenčná listina a zápisnica (s uvedením cieľov školy, postupov, aké sa použili na priblíženie problematiky a iné dôležité skutočnosti)

 

 • sken článku v školskom časopise alebo prepis príspevku v školskom rozhlase

 

 • sken vyplnených dotazníkov

do 30.11.2017

 • link na internetovú stránku školy, kde je školský vzdelávací program zverejnený alebo sken podpísaného školského vzdelávacieho programu

 

 • link na internetovú stránku školy, kde je školský poriadok zverejnený alebo sken podpísaného školského poriadku

 

 • zoznam členov žiackeho školského parlamentu, resp. rady

do 31.5.2018

 • sken vyplnených dotazníkov

 

 • fotografie 2. nástenky

 

 • vyplnený dotazník od členov žiackeho školského parlamentu, resp. rady

 

 • krátka správa o realizovaných aktivitách s uvedením možností zapájania sa do rozhodovacích procesov na škole od žiackeho školského parlamentu, resp. rady
 

Na úspešné absolvovanie ŠPD je dôležitá účasť školy minimálne na dvoch zbierkach: na Vianočnej zbierke UNICEF 2017 (december) a na Týždni modrého gombíka 2018 (máj/jún)

Informačný leták ŠPD 2017/2018

Základná škola na ulici Eliáša Lániho sa v školskom roku 2017/2018 uchádza o titul 

"Škola prieteľská k deťom"

pod záštitou Slovenského výboru pre UNICEF.

 

banner5

 

Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto, do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale s nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách. Do programu Škola priateľská k deťom sa môžu zapojiť materské, základné, stredné aj špeciálne školy. Materské školy, základné školy len s ročníkmi 1. – 4. a špeciálne školy nemusia plniť posledné kritérium – aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada. Jednotlivé kritériá programu Škola priateľská k deťom sú upravené tak, aby vaša škola nebola stále priateľskejšia len k žiakom, ale aj k rodičom, celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií: 

1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom,

2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,

3. práva detí v školskom vzdelávacom programe,

4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,

5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada. 

 

Bližšie informácie na: https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom

  

Linka Detskej Istoty

 

ldi logo

 

Každý z nás má svoj vlastný život plný príbehov, zážitkov, ľudí, problémov. Niektoré problémy vieme vyriešiť sami, s inými nám pomáha naše okolie -  rodina a priatelia, ale vyskytnú sa aj také, s ktorými  sa nechceme zdôveriť ani im...

  116 111 

Na bezplatné telefónne číslo 116 111 môže zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť. Toto číslo je anonymné, dostupné 24 hodín denne z akejkoľvek telefónnej siete.

Tento telefonický kontakt poskytuje volajúcemu dieťaťu pocit istoty, citovej podpory, ubezpečí ho, že je tu niekto výlučne pre neho, niekto, kto akceptuje jeho problém a pokúsi sa mu pomôcť vyriešiť ho.

Na Linku detskej istoty sa môžu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.

 

Ako to funguje?

 • Odborník spolu s volajúcim dieťaťom hľadá adekvátne možnosti riešenia problému.
 • Telefonický rozhovor dieťa odbremení a umožní mu zhodnotiť svoj problém z iného pohľadu, lepšie sa v ňom orientovať a hľadať riešenie.
 • Pri riešení problémov sa konzultanti usilujú dieťa orientovať v prvom rade na rodičov, prípadne širšiu rodinu, priateľov, pedagógov, zdravotníkov či na sociálnu sieť.
 • Ak volajúci nahlási situáciu, v ktorej ide o trestný čin páchaný na dieťati, má LDI povinnosť o tejto situácii   informovať príslušné orgány.
 • Súčasťou rozhovoru s deťmi sú aj informácie o sieti služieb pre deti a mládež i zariadeniach vhodných  na voľnočasové aktivity, čo je súčasťou osvetového a preventívneho pôsobenia.

 

Linka detskej istoty napomáha implementácii Dohovoru o právach dieťaťa.

 

Linka detskej istoty poskytuje:

- priestor pre komunikáciu ,

- jednorazové ako i opakované poradenstvo,

- všeobecné i cielené informácie,

- sociálno-právne poradenstvo,

- krízovú intervenciu.