varechaVedúca ŠJ oznamuje rodičom, že šeky budú vydávané stravníkom vždy po 20. dni v mesiaci.
Stravné musí byť stravníkovi na jeho účet pripísané najneskôr posledný pracovný deň v mesiaci, aby mal stravu od prvého pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.
Príklad:
Šeky na november budú vydané 21.10.2021. Stravné musí byť stravníkovi na jeho účet pripísané najneskôr 29.10.21. Dňa 29.10. budú stravníci hromadne prihlásení na november, ale systém prihlási len tých, ktorí budú mať dostatočný kredit.

rozvrhMilí rodičia,

slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 bude pre žiakov 2. - 9. ročníka dňa 2. 9. 2021 o 8.00 hod. v kmeňových triedach.
Prosíme Vás o vyplnenie tlačiva "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" prostredníctvom Edupage do stredy 1. 9. 2021 do 12.00 hod..

Nástup žiakov je od 7.30 do 7.55 hod. oboma vchodmi, kde absolvujú ranný filter. Prosíme, aby do budovy vstupovali s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Slávnostné privítanie prvákov bude 2. 9. o 8.30 hod. v školskej telocvični. Vstup do školy bude zadným vchodom od 8.15 do 8.25 hod. s prekrytými hornými dýchacími cestami.

varechaVedúca ŠJ oznamuje rodičom stravníkov, že od 1.8.2021 bolo štátom ukončené čerpanie dotácií na stravovanie. Z toho vyplýva, že od 2.9.2021 rodičia budú opäť hradiť stravné v plnej výške.


Výpočet stravného na september 2021:
1. – 4. ročník 19 dní x 1,08 € = 20,52+ 3 € réžia =23,52 €
5.– 9. ročník 19 dní x 1,16 €= 22,04 + 3 € réžia = 25,04 €

V šeku na september budú odpočítané preplatky k 31.6.2021 (zábezpeka).


Upozorňujeme rodičov, ktorých deti nemajú záujem sa stravovať od 3.9.2021, že sú povinné sa odhlásiť najneskôr 2.9.2021 do 13.50 hod. – prosíme len telefonicky, nie cez internet !
Nepoškodený čip môžu vrátiť za finančnú náhradu 6,19 €.
Tel. kontakt: 5533979, 0944100883

vedúca ŠJ
Mgr. Leona Kováčová

Milí rodičia,

vedúca školskej jedálne prosí rodičov novoprijatých žiakov do ZŠ, Ul. E. Lániho v Bytči od 1. 9. 2021, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni od 3. 9. 2021, aby prišli osobne do školskej jedálne v utorok 24. 8. v čase od 7:00 hod. do 14:30 hod. alebo v stredu 25. 8. od 7:00 hod do 16:00 hod. K zápisu na školské stravovanie je potrebné okrem vyzdvihnutia poštovej poukážky priniesť aj hotovosť 6,19 € (záloha za čip).

Informácie:  0944 100 883, 041 553 39 79 (školská jedáleň) od 16. augusta 2021 v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Vážení rodičia, nárok na dotáciu k stravovacím návykom Vášho dieťaťa od 1.9.2021 budete mať, ak spĺňate aspoň jednu z týchto podmienok :

– dieťa navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima §4ods.3písm.b Zákona o dotáciách
– dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.
Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 ods.4 preukazuje čestným vyhlásením.

varecha

  • Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že zmeny v termináli /odhlášky/ na 28., 29., 30.06.2021 je možné vykonať len do pondelka 28.06.2021 do 7.00 h..
  • Zároveň oznamuje, že stravníci 5. - 9. ročníka budú v dňoch 29.06. - 30.06.2021 odhlásení zo stravy. V prípade, že budú mať záujem o obed 29.06 a 30.06.2021, je potrebné sa prihlásiť najneskôr do pondelka 28.06. do 7.00 h /osobne, telefonicky, cez internet  alebo cez terminál/.
  • V pondelok 28.06.2021 po 7.00 h. bude terminál zablokovaný a nebudú sa môcť vykonať žiadne zmeny cez internet ani telefonicky.
  • Stravníkom 9.ročníkov a odchádzajúcim žiakom vrátime preplatky na základe žiadosti o vrátenie preplatkov (dostali žiaci od zrš.), a to prevodom na bankový účet. Preplatky budú vrátené počas letných prázdnin 2021.
  • Stravníci, ktorí sa nebudú stravovať od septembra 2021, môžu odovzdať nepoškodené čipy v kancelárii ŠJ za peňažnú hodnotu čipu /6,19 €/ v dňoch 29.06.201-30.06.2021.

Na základe aktualizovaného COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platného od 3. mája sa obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch školy. Škola sa bude od pondelka riadiť  COVID ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.

Podľa usmernenia MŠVVaŠ sa od 3. mája nevyžaduje negatívny test žiaka ani zákonného zástupcu. Taktiež nepotrebujú test žiaci, ktorí sa zúčastnia prijímacích skúšok na stredné školy.

Rodičia posielajú každý týždeň prostredníctvom Edupage len Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (príloha 8), taktiež po neprítomnosti žiaka v škole trvajúcej viac ako tri dni.
Bez vyplneného vyhlásenia sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania. Preto Vás prosíme, aby ste vyhlásenia posielali najneskôr v nedeľu do 12.00 hod., aby si ich triedni učitelia stihli skontrolovať.
Počas pobytu v škole sú žiaci naďalej povinní mať prekryté ústa aj nos rúškom.

kloktanieMáme za sebou prvé testovanie pomocou kloktacích testov. Žiaci dostali do odmerky čistú vodu a po vykloktaní ju preliali do skúmavky so stabilizátorom. Podľa názorov žiakov bolo takéto testovanie príjemnejšie a čo je dôležité, ďaleko presnejšie ako antigénové.

Takže čakáme na výsledok a tešíme sa na stretnutie v pondelok!

Foto

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 19. apríla 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.
Informácie k nástupu do školy nájdete TU.
Žiaci 5. - 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ich návrat do školy je plánovaný na 26. apríla podľa epidemiologickej situácie v našom okrese.