OPĽZObsah výučby krúžkovej činnosti  je postavený na teórii, ktorá kladie dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s prírodnými javmi a objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. V dnešných učebniciach sú uvedené laboratórne práce, ktoré sú náročné nielen časovo, ale aj materiálne. Pri našom vybavení školských odborných učební sa zameriavame na jednoduchšie pokusy, ktoré ale nestrácajú atraktivitu a zároveň plnia svoj účel.

 

FOTO

Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, žiaci sa aktívne zapoja do vykonávania činností súvisiacich so zmapovaním ekosystému. Je pokračovaním základných činností, ktorým sa žiaci v pravidelných intervaloch venujú. Cieľom aktivít je získavanie údajov o prítomnosti živočíchov v prírode, citlivosti populácie jednotlivých druhov k zmenám počasia a následné spracovanie základných informácií. Výsledky žiackeho monitoringu primárne poskytnú informácie nevyhnutné pre správne plánovanie vhodných opatrení. Sekundárnym cieľom nie je len environmentálne vzdelávanie, ktoré dopĺňa vedomosti a vzťah detí k prírode,  jej ochrane a rozvoji ale i vplyv na možný výber budúceho povolania žiakov.

Mgr. Monika LITVÍKOVÁ