Názov projektu: Moderné vzdelávanie

Prijímateľ: ZŠ, Ulica Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Kód projektu v ITMS2014+: 312011V945

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Celkové oprávnené výdavky: 119 938,68 EUR

Nenávratný finančný príspevok: do výšky max. 113 941,75 EUR

Trvanie projektu: 10/2019 - 09/2021

Špecifický cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Mimoškolská činnosť
 2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
 3. Riadenie projektu

 1. V rámci uvedenej aktivity budú realizované nasledovné inovované mimoškolské činnosti:
  Nauč sa čítať medzi riadkami – Je určený žiakom 2. stupňa, zameraný na tvorivý prejav a rekapituláciu prečítaného textu, na poznanie čitateľských zručností, spôsoby ich rozvíjania a na inšpirácie k podpore záujmu o čítanie. Cieľom je získať z knihy alebo článku skutočnú múdrosť, vidieť medzi riadkami, snaha nepreletieť textom len tak a zamyslieť sa nad prečítaným. Žiaci sú schopní nájsť súvislosť a podobnosť s inými oblasťami... Učia sa čítať inak. Čítať s porozumením.

  Mozgové závity – Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, zameraný na rozvoj schopností žiakov riešiť úlohy podporujúce rozvoj matematickej gramotnosti a algoritmické myslenie, geometrickú predstavivosť v rovine a priestore. Individuálnym prístupom pomôcť žiakom v príprave na matematické olympiády, Testovanie9 a prijímacie pohovory na stredné školy. Riešením hlavolamov, matematických rébusov, hádaniek, aplikačných úloh z praxe podporovať ich záujem o matematiku.

  Malí, veľkí vedci, odborníci – Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, žiaci sa aktívne zapoja do vykonávania činností súvisiacich so zmapovaním ekosystému. Je pokračovaním základných činností, ktorým sa žiaci v pravidelných intervaloch venujú.Cieľom aktivít je získavanie údajov o prítomnosti živočíchov v prírode, citlivosti populácie jednotlivých druhov k zmenám počasia a následné spracovanie základných informácií. Výsledky žiackeho monitoringu primárne poskytnú informácie nevyhnutné pre správne plánovanie vhodných opatrení. Sekundárnym cieľom nie je len environmentálne vzdelávanie,ktoré dopĺňa vedomosti a vzťah detí k prírode, jej ochrane a rozvoji ale i vplyv namožnývýber budúceho povolania žiakov.

  Tvorivá Šibistrunka – Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ, všetkým tým, ktorí musia byť tam, kde sa niečo podstatné deje. Krúžok je postavený na kladení otázok, skúmaní a nachádzaní odpovedí, ktoré sa postupne vyvíjajú a obohacujú, všetko hravou formou. Cieľom je, aby sa deti naučili samostatne rozmýšľať a nebáli sa experimentovať a popri tom využívali nové technológie.

 2. V druhej aktivite vytvoríme tri pedagogické kluby, kde sa vytvorí priestor na výmenu skúseností.

V rámci projektu budú zakúpené učebné pomôcky na podporu rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Nákupom techniky vznikne zázemie pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti využitia IKT pri tvorbe metodických materiálov na podporu jednotlivých zručností žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnému programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk