OPĽZČinnosť našich pedagógov v oblasti zdieľania poznatkov, metód dobrej praxe, v oblasti rozvoja a zvýšenia vedomostí v oblasti čitateľskej gramotnosti bola ukončná. Klub pozostával zo siedmych členov, z ktorých jeden sa priamo podieľal na vedenie mimoškolskej činnosti a mohli si s ostatnými kolegami vzájomne vymieňať poznatky a zlepšovať tým naplnenie stanovených cieľov v oblasti zlepšenia prospechu žiakov v predmetoch prepojených na čitateľskú gramotnosť.

 

 

 

 

 

Naši pedagógovia sa stretávali v pravidelných intervaloch s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu.

Úlohou členov bolo hľadať nové formy a metódy práce, ktoré by v deťoch prebudili zvedavosť, záujem o čítanie, a tým začlenenie čitateľských návykov do ich životného štýlu ako vhodnú formu zmysluplného trávenia voľného času a nevyhnutného nástroja vo vzdelávaní.

Činnosť klubu sa zamerala na tieto oblasti poznania zo strany žiaka:

 • identifikovanie hierarchie informácií v texte,
 • odlišovanie dôležitých informácií od ostatných,
 • hľadanie vzťahov medzi hlavnou myšlienkou a podpornými informáciami,
 • vyvodenie záverov z textu, 
 • čítanie medzi riadkami

OPĽZČinnosť našich pedagógov v oblasti zdieľania poznatkov, metód dobrej praxe, v oblasti rozvoja a zvýšenia vedomostí v oblasti matematickej gramotnosti bola ukončná. Klub pozostával z piatich členov, z ktorých jeden sa priamo podieľali na vedenie mimoškolskej činnosti a mohli si s ostatnými kolegami vzájomne vymieňať poznatky a zlepšovať tým naplnenie stanovených cieľov v oblasti zlepšenia prospechu žiakov v predmetoch prepojených na matematickú gramotnosť.

 

 

 

Naši pedagógovia sa stretávali v pravidelných intervaloch s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu.

Diskutovali o schopnostiach žiaka poznať a pochopiť úlohu, ktorú matematika zohráva, robiť dobre podložené úsudky a dostať sa do matematiky tak, aby spĺňala žiakove životné potreby ako tvorivého a premýšľavého človeka. 

Činnosť klubu sa zamerala na tieto oblasti poznania zo strany žiaka:

1. rozmýšľanie a usudzovanie,
2. argumentovanie,
3. komunikácia,
4. vymedzovanie problémov a ich riešenie,
5. prezentácia,
7. použitie symbolického, formálneho a technického vyjadrovania a operácií,
8. použitie pomôcok.

OPĽZČinnosť našich pedagógov v oblasti zdieľania poznatkov, metód dobrej praxe, v oblasti rozvoja a zvýšenia vedomostí v oblasti prírodovednej gramotnosti bola ukončná. Klub pozostával z troch členov, z ktorých dvaja sa priamo podieľali na vedenie  mimoškolskej činnosti a  mohli si s ostatnými kolegami vzájomne vymieňať poznatky a zlepšovať tým naplnenie stanovených cieľov v oblasti zlepšenia prospechu žiakov v predmetoch prepojených na  prírodovednú gramotnosť.

 

 

 

Naši pedagógovia sa stretávali v pravidelných intervaloch s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu.

Škole záleží na rozvoji prírodovednej gramotnosti žiakov, mimoškolská činnosť zameraná na túto oblasť sa stala najpopulárnejšou a najviac dopytovanou zo strany žiakov.  

Činnosť klubu sa zamerala na tieto oblasti:

 • analyzovanie jednoduchých aj komplexných problémov,
 • vedomé praktické použitie získaných poznatkov, 
 • riešenie projektov danej oblasti, využívajúc medzipredmetové vzťahy, 
 • získavanie skúseností pozorovaním a skúmaním prírody a následným efektívnym spracovaním, vyhodnocovaním a zdieľaním získaných údajov, 
 • vyhľadávanie informácií v populárno-vedeckých textoch s prírodovednou tematikou, na internete (s kritickým posudzovaním ich hodnovernosti),

OPĽZ

Všetky krúžky, ktoré boli vytvorené pod hlavičkou projektu Moderné vzdelávanie, boli aj napriek celosvetovej pandémii COVID 19 úspešne realizované a ukončené. 
Vďaka krúžkovej činnosti mali žiaci možnosť rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Aktivitami sa u nich pomáhal rozvíjať vzťah k profilovým vyučovacím predmetom a smerovanie v ich ďalšom štúdiu, resp. pri výbere povolania.
 
Nauč sa čítať medzi riadkami – absolventi tohto krúžku zlepšili svoje čitateľské schopnosti, venovali sa porozumeniu textu a aplikovali svoje schopnosti v praktických ukážkach počas stretnutí.

Mozgové závity –krúžok bol zameraný na rozvoj schopností žiakov riešiť úlohy podporujúce rozvoj matematickej gramotnosti a algoritmické myslenie, geometrickú predstavivosť v rovine a priestore.  Riešením hlavolamov, matematických rébusov, hádaniek, aplikačných úloh z praxe podporovať ich záujem o matematiku.

Malí, veľkí vedci, odborníci – krúžok bol úzko spojený s environmentálnym vzdelávaním,  naplno rozvíjal vedomosti a vzťah detí k prírode, jej ochrane. 

Tvorivá Šibistrunka – bola všetkým tým, ktorí musia byť tam, kde sa niečo podstatné deje. Krúžok bol postavený na kladení otázok, skúmaní a nachádzaní odpovedí, ktoré sa postupne vyvíjajú a obohacujú, všetko hravou formou. Deti naučili samostatne rozmýšľať a nebáli sa experimentovať a popri tom využívali nové technológie.

V štyroch záujmových útvaroch bolo bolo počas implementácie projektu zapojených spolu 143 žiakov, z toho 67 dievčat a 76 chlapcov. 
V pedagogických kluboch bolo zapojených spolu 15 pedagogických zamestnancov.
Celkový počet absolventov vzdelávacích aktivít bol 158.
 
Vďaka vytvoreným metodikám dostali vedúci krúžkov námety na prípravu aktivít so žiakmi, ktoré rozvíjali ich čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť.
Tieto materiály sú k dispozícii všetkým vyučujúcim či už ako pomôcky vo výchovno - vzdelávacom procese počas vyučovania, ale i ako podporný materiál pri práprave na olympiády a predmetové súťaže.
Pedagogickí zamestnanci, ktorí absolvovali vzdelávanie a rozširovanie kompetencií v rámci pedagogických klubov sú pripravení využívať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a schopnosti v ďalšom vzdelávaní žiakov aj  v budúcnosti.

OPĽZVďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnému programu Ľudské zdroje využívame zakúpené didaktické pomôcky.

Jedinečný systém skupinovej interaktívnej zábavy, poskytuje spojenie pohybu s virtuálnou realitou. Zábavu takto môžeme pripraviť pre skupiny hráčov rôzneho veku. Veľkosť skupiny nie je obmedzená, hrať sa môže aj viac ako desať osôb súčasne. Vedomostné kvízy sú skvelým doplnením výučby formou hry.

 

FOTO

Názov projektu: Moderné vzdelávanie

Prijímateľ: ZŠ, Ulica Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Kód projektu v ITMS2014+: 312011V945

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Celkové oprávnené výdavky: 119 938,68 EUR

Nenávratný finančný príspevok: do výšky max. 113 941,75 EUR

Trvanie projektu: 10/2019 - 09/2021

Špecifický cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Mimoškolská činnosť
 2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
 3. Riadenie projektu

 1. V rámci uvedenej aktivity budú realizované nasledovné inovované mimoškolské činnosti:
  Nauč sa čítať medzi riadkami – Je určený žiakom 2. stupňa, zameraný na tvorivý prejav a rekapituláciu prečítaného textu, na poznanie čitateľských zručností, spôsoby ich rozvíjania a na inšpirácie k podpore záujmu o čítanie. Cieľom je získať z knihy alebo článku skutočnú múdrosť, vidieť medzi riadkami, snaha nepreletieť textom len tak a zamyslieť sa nad prečítaným. Žiaci sú schopní nájsť súvislosť a podobnosť s inými oblasťami... Učia sa čítať inak. Čítať s porozumením.

  Mozgové závity – Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, zameraný na rozvoj schopností žiakov riešiť úlohy podporujúce rozvoj matematickej gramotnosti a algoritmické myslenie, geometrickú predstavivosť v rovine a priestore. Individuálnym prístupom pomôcť žiakom v príprave na matematické olympiády, Testovanie9 a prijímacie pohovory na stredné školy. Riešením hlavolamov, matematických rébusov, hádaniek, aplikačných úloh z praxe podporovať ich záujem o matematiku.

  Malí, veľkí vedci, odborníci – Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, žiaci sa aktívne zapoja do vykonávania činností súvisiacich so zmapovaním ekosystému. Je pokračovaním základných činností, ktorým sa žiaci v pravidelných intervaloch venujú.Cieľom aktivít je získavanie údajov o prítomnosti živočíchov v prírode, citlivosti populácie jednotlivých druhov k zmenám počasia a následné spracovanie základných informácií. Výsledky žiackeho monitoringu primárne poskytnú informácie nevyhnutné pre správne plánovanie vhodných opatrení. Sekundárnym cieľom nie je len environmentálne vzdelávanie,ktoré dopĺňa vedomosti a vzťah detí k prírode, jej ochrane a rozvoji ale i vplyv namožnývýber budúceho povolania žiakov.

  Tvorivá Šibistrunka – Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ, všetkým tým, ktorí musia byť tam, kde sa niečo podstatné deje. Krúžok je postavený na kladení otázok, skúmaní a nachádzaní odpovedí, ktoré sa postupne vyvíjajú a obohacujú, všetko hravou formou. Cieľom je, aby sa deti naučili samostatne rozmýšľať a nebáli sa experimentovať a popri tom využívali nové technológie.

 2. V druhej aktivite vytvoríme tri pedagogické kluby, kde sa vytvorí priestor na výmenu skúseností.

V rámci projektu budú zakúpené učebné pomôcky na podporu rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Nákupom techniky vznikne zázemie pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti využitia IKT pri tvorbe metodických materiálov na podporu jednotlivých zručností žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnému programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk