OPĽZVďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnému programu Ľudské zdroje využívame zakúpené didaktické pomôcky.

Jedinečný systém skupinovej interaktívnej zábavy, poskytuje spojenie pohybu s virtuálnou realitou. Zábavu takto môžeme pripraviť pre skupiny hráčov rôzneho veku. Veľkosť skupiny nie je obmedzená, hrať sa môže aj viac ako desať osôb súčasne. Vedomostné kvízy sú skvelým doplnením výučby formou hry.

 

FOTO

Názov projektu: Moderné vzdelávanie

Prijímateľ: ZŠ, Ulica Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Kód projektu v ITMS2014+: 312011V945

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Celkové oprávnené výdavky: 119 938,68 EUR

Nenávratný finančný príspevok: do výšky max. 113 941,75 EUR

Trvanie projektu: 10/2019 - 09/2021

Špecifický cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Mimoškolská činnosť
 2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
 3. Riadenie projektu

 1. V rámci uvedenej aktivity budú realizované nasledovné inovované mimoškolské činnosti:
  Nauč sa čítať medzi riadkami – Je určený žiakom 2. stupňa, zameraný na tvorivý prejav a rekapituláciu prečítaného textu, na poznanie čitateľských zručností, spôsoby ich rozvíjania a na inšpirácie k podpore záujmu o čítanie. Cieľom je získať z knihy alebo článku skutočnú múdrosť, vidieť medzi riadkami, snaha nepreletieť textom len tak a zamyslieť sa nad prečítaným. Žiaci sú schopní nájsť súvislosť a podobnosť s inými oblasťami... Učia sa čítať inak. Čítať s porozumením.

  Mozgové závity – Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, zameraný na rozvoj schopností žiakov riešiť úlohy podporujúce rozvoj matematickej gramotnosti a algoritmické myslenie, geometrickú predstavivosť v rovine a priestore. Individuálnym prístupom pomôcť žiakom v príprave na matematické olympiády, Testovanie9 a prijímacie pohovory na stredné školy. Riešením hlavolamov, matematických rébusov, hádaniek, aplikačných úloh z praxe podporovať ich záujem o matematiku.

  Malí, veľkí vedci, odborníci – Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, žiaci sa aktívne zapoja do vykonávania činností súvisiacich so zmapovaním ekosystému. Je pokračovaním základných činností, ktorým sa žiaci v pravidelných intervaloch venujú.Cieľom aktivít je získavanie údajov o prítomnosti živočíchov v prírode, citlivosti populácie jednotlivých druhov k zmenám počasia a následné spracovanie základných informácií. Výsledky žiackeho monitoringu primárne poskytnú informácie nevyhnutné pre správne plánovanie vhodných opatrení. Sekundárnym cieľom nie je len environmentálne vzdelávanie,ktoré dopĺňa vedomosti a vzťah detí k prírode, jej ochrane a rozvoji ale i vplyv namožnývýber budúceho povolania žiakov.

  Tvorivá Šibistrunka – Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ, všetkým tým, ktorí musia byť tam, kde sa niečo podstatné deje. Krúžok je postavený na kladení otázok, skúmaní a nachádzaní odpovedí, ktoré sa postupne vyvíjajú a obohacujú, všetko hravou formou. Cieľom je, aby sa deti naučili samostatne rozmýšľať a nebáli sa experimentovať a popri tom využívali nové technológie.

 2. V druhej aktivite vytvoríme tri pedagogické kluby, kde sa vytvorí priestor na výmenu skúseností.

V rámci projektu budú zakúpené učebné pomôcky na podporu rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Nákupom techniky vznikne zázemie pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti využitia IKT pri tvorbe metodických materiálov na podporu jednotlivých zručností žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnému programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk