H 4Hra je najideálnejším prostriedkom ako u deti rozvíjať matematické myslenie. Pomocou logických úloh sa dieťa učí samostatne tvoriť, cibrí si predstavivosť a logické uvažovanie. Posledný deň pred prázdninami sa naša škola zmenila na labyrint so zábavnými hádankami. Pre žiakov som pripravila pestrú sériu hlavolamov, ktoré boli ukryté po budove školy. Po vyriešení úlohy, mali k dispozícii pomôcku, kde je ukrytá ďalšia hádanka. Žiaci s chuťou riešili hlavolamy, zabavili sa, potrápili svoje hlavičky a dobre sa naladili na zaslúžené jesenné prázdniny😊. FOTO

RC 1Rímske číslice vedia žiakov 5.ročníka potrápiť. Ak ich však spojíme s hrou, zábavou a odmenou, všetko ide hneď ľahšie.  Hrali ste sa už niekedy s nimi? Je to ako lúštiť nejakú tajnú šifru, a to takmer všetky deti milujú.
Žiaci dostali za úlohu nájsť si zaujímavú atrakciu alebo historickú budovu. Mali k nej napísať  dátum postavenia a následne ho prepísať pomocou rímskych číslic. Keďže deti zvyčajne nemajú problém s číslami do 12, lebo ich často vidia na ciferníku hodín. S ostatnými úlohami im pomohli rôzne pomocné vety. Zaujímavá je:

Ivan Viedol Xéniu Lesnou Cestou DMesta.

Zvýraznené písmená predstavujú rímske číslice v poradí 1,5,10,50,100,500,1000. Taktiež sa im veľmi páčila aj veta  Lacná Cibuľa, Drahé Mäso.
Hravou formou  sa rímske číslice stali pre žiakov zábavkou😊. FOTO

Rozcvicka 10Motivovať žiakov k učeniu je jednou z najťažších úloh učiteľa vo vzdelávacom procese. Jednou z možností ako motivovať žiakov k riešeniu matematických úloh je zaradenie zábavných rozcvičiek na hodinách matematiky. Rozcvička slúži hlavne k posilneniu pamäti, učí žiakov rýchlo reagovať a sústrediť sa.
Vytváranie a realizáciu hier som nechala na žiakoch 5.ročníka, ktorí sa do tejto úlohy s chuťou pustili a vypracovali zaujímavé projekty s rôznymi matematickými úlohami. Na začiatku hodiny si s rozcvičkou rozhýbeme myseľ. V žiakoch sa prejaví väčšia súťaživosť, čím sa vytvorí lepšia atmosféra v triede a lepšie sa pracuje😊. FOTO

pytagoriadaDo okresného ONLINE kola matematickej Pytagoriády postúpilo aj 21 žiakov z druhého stupňa. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci 5. ročníka. 

Najlepšie spomedzi 29 účastníkov piatych ročníkov celého okresu sa na 3. mieste umiestnila Karinka KAHÁKOVÁ (5.B). Na  6. mieste sa umiestnil Dominik RILJÁK (5.A), na 7. mieste Andrejko HORECKÝ (5.B) a na 8. mieste Matúško FUPŠO (5.A). 

Úspešnými riešiteľmi sa stali aj:

Gregorko KAŠTAN (5.B) - 17. miesto

Tobiasko DADLÍK (5.B) - 18. miesto.

Ďakujeme všetkým zúčastneným (aj neúspešným) riešiteľom za reprezentáciu našej školy!

matika ano
Žiaci  v 6.B na matematike usilovne pracujú aj počas dištančného vzdelávania. Zoznámili sa s desatinnými číslami, naučili sa ich zápis, porovnávanie, vedia ich sčítať aj odčítať, a množstvo iných vecí. Aby si uvedomili, že desatinné čísla potrebujeme denno-denne napríklad aj počas nakupovania, pripravila p. učiteľka pre nich projekt. A práve v ňom mali skĺbiť praktické zručnosti s matematikou. Ich úlohou bolo vymyslieť jednoduchý recept na večeru, napísať si suroviny, ktoré potrebujú nakúpiť. Zistiť si z letákov alebo internetu aktuálne ceny a vypočítať, koľko zaplatia za svoj nákup pre celú rodinu.  Žiaci sa úlohy zhostili s veľkým elánom a vytvorili kreatívne projekty. Niektoré z nich si môžete pozrieť tu.

Dištančná výučba v žiadnom prípade nezastaví žiakov, aby získali nové vedomosti. Žiaci 7.A sa veľmi dobre popasovali s témou kocka, kváder. Niektorí žiaci postavili kocky z lega, iní sa zasa vyhrali v počítačovom programe, ktorý im poskytla pani učiteľka. Následne tak vedeli zakresliť nárys, bokorys a pôdorys. Taktiež si osvojili určitú sieť, ktorá mala svoju postupnosť. Vďaka nej neexistovala žiadna prekážka k vyrobeniu kocky. Ale nezabudli sme ani na rysovanie, ktoré žiaci zvládli asi najlepšie. Na online hodine dokázali excelentne rysovať na základe náčrtu a počúvania pani učiteľky. Len tak ďalej! Foto

zoomDištančné vzdelávanie je náročné pre deti, rodičov i učiteľov. Bez reálneho kontaktu je sústredenie na vyučovanie náročnejšie ALE ... my sme našli spôsob!

Pozrite sa na to, ako vyzerá hodina MATEMATIKY v 5. ročníku :) 

Aj keď nepôjdeme do školy, URČITE to zvládneme!

Nikdy to nevzdám! A tak to je!  ...  Posielam niečo na podporu motivácie do ďalších dní ...  ❤ 

https://www.youtube.com/watch?v=AdE-mhDooOo 

Mat olympiádaDo okresného kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY sa aj napriek zložitým podmienkam realizácie súťaže zapojilo 13 piatakov.
Štyria z nich sa umiestnili na prvom mieste:

  • Tobiasko DADLÍK - 5.B
  • Matejko KOLKUS - 5.B
  • Andrejko HORECKÝ - 5.B
  • Dominik RILJÁK - 5. A

 Úspešnými riešiteľmi boli aj: G. Kaštan, S. Šutaríková, B. Butková, K. Šelmeková, M. Harvanec, L. Vanečková, V. Križňanová a A. Šušlík! BLAHOŽELÁME!

výsledky

IMG 7847DV foto1DV foto2DV 5

Dištančná forma vzdelávania žiakov našej školy prebieha aj na hodinách matematiky. Prostredníctvom elektronickej komunikácie  - prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage a webinárového softvéru ZooM zadávame žiakom úlohy (podľa platného "COVID" rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti, samozrejme 😊.  Na základe účasti a práce na hodinách mám podklady na výborné hodnotenie štvrťročných výsledkov.  Len tak ďalej, piatačikovia !