Zameranie našej školy vychádza z jej silných stránok a z nárokov, ktoré spoločnosť kladie na našich absolventov.

         Okrem poskytnutia kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom naši žiaci získajú:

  • komunikačné zručnosti v materinskom i cudzom jazyku,
  • kompetenciu získať, kriticky spracovať a použiť informácie prostredníctvom IKT
  • a zároveň sa stávajú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti.

 

 

Rozšírením povinných a posilnením voliteľných predmetov v školskom vzdelávacom programe sme  vytvorili dve školské zamerania:

 

 

A. posilnenie vzdelávacej oblasti JAZYK A KOMUNIKÁCIA – cudzie jazyky

ISCED 1:

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

ISCED 2:

5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

B. posilnenie vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI –   matematika, informatika

ISCED 2:

5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

   

 

 

   Nové predmety Školského vzdelávacieho programu v našej škole:

 

ISCED 1 Primárne vzdelávanie

 

Anglický jazyk hravo(1.A,1.B, 2.A, 2.B)

Kamarátka rozprávka( 4.A, 4.B),

 

Po stopách regiónu (4.A, 4.B)

 

ISCED 2 Nižšie sekundárne vzdelávanie

 

Dejepis hrou(5.A),

Tvorivá informatika(5.6.,7.roč.),

Svet v číslach(5.,6. roč.),

Pátrame po minulosti(6.A),

Čitateľská gramotnosť(6.,7. roč.),

Putovanie dejinami Slovenska(7.A)

Sprievodca médiami (8.A, 8.B)

Tvorba projektov (9.A, 9..B)

Základy finančnej granotnosti (5.A,5.B)

Finančná gramotnosť (9.A, 9.B)

Pedagogický princíp  a vlastné ciele školy

 

L - ľudskosť

I - informácie

P - priateľstvo

K - komunikácia

A - aktivita

     Naším princípom je ľudskosť, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, rasu. Vytvárame podmienky na pokojné a bezstresové vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímame a realizujeme účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania. Prakticky vymedzujeme opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí.

     Naša škola je modernou školou, v ktorej žiaci majú možnosť získať najnovšie informácie a vedomosti prostredníctvom moderných informačno–komunikačných technológií. Pripravujeme žiakov na život v treťom tisícročí. Zároveň je naším cieľom skvalitňovať výchovu i vzdelávanie profesijným rastom každého učiteľa.

     Cieľom školy je tiež podporovať žiakov v aktivitách, ktoré ich učia žiť v harmónii, atmosfére priateľstva, spolupráce, vytvárať komunitu bez násilia a diskriminácie. Kráčame cestou efektívnej spolupráce školy s rodičmi, mimovládnymi organizáciami a miestnou komunitou.

      Snažíme sa zabezpečiť žiakom kvalitnú prípravu v oblasti cudzích jazykov a vychovať z nich plnohodnotných Euroobčanov, ktorým nerobí problém komunikácia vo vlastnom i cudzom jazyku.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na aktívny život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a efektívne riešiť problémy. Podporujeme zdravý životný štýl našich detí zvyšovaním podielu pohybových aktivít a upevňovaním zdraviu prospešných návykov.

 Stupeň vzdelania

     Naša škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie – ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2.

      Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania môže žiak našej školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.