Zameranie našej školy vychádza z jej silných stránok a z nárokov, ktoré spoločnosť kladie na našich absolventov.

         Okrem poskytnutia kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom naši žiaci získajú:

  • komunikačné zručnosti v materinskom i cudzom jazyku,
  • kompetenciu získať, kriticky spracovať a použiť informácie prostredníctvom IKT
  • a zároveň sa stávajú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti.

 Nové predmety Školského vzdelávacieho programu v našej škole:

 

ISCED 1 Primárne vzdelávanie

 

Anglický jazyk hravo(1.a 2.ročník)

Kamarátka rozprávka( 4. ročník),

 

ISCED 2 Nižšie sekundárne vzdelávanie


Čitateľská gramotnosť(6. ročník),

Tvorba projektov (6. ročník)

Základy finančnej granotnosti (5. ročník)

                   Testovanie 9 slovenčina (9. ročník)

Testovanie 9 matematika (9.ročník)

 

Pedagogický princíp  a vlastné ciele školy

 

L - ľudskosť

I - informácie

P - priateľstvo

K - komunikácia

A - aktivita

     Naším princípom je ľudskosť, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, rasu. Vytvárame podmienky na pokojné a bezstresové vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímame a realizujeme účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania. Prakticky vymedzujeme opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí.

     Naša škola je modernou školou, v ktorej žiaci majú možnosť získať najnovšie informácie a vedomosti prostredníctvom moderných informačno–komunikačných technológií. Pripravujeme žiakov na život v treťom tisícročí. Zároveň je naším cieľom skvalitňovať výchovu i vzdelávanie profesijným rastom každého učiteľa.

     Cieľom školy je tiež podporovať žiakov v aktivitách, ktoré ich učia žiť v harmónii, atmosfére priateľstva, spolupráce, vytvárať komunitu bez násilia a diskriminácie. Kráčame cestou efektívnej spolupráce školy s rodičmi, mimovládnymi organizáciami a miestnou komunitou.

      Snažíme sa zabezpečiť žiakom kvalitnú prípravu v oblasti cudzích jazykov a vychovať z nich plnohodnotných Euroobčanov, ktorým nerobí problém komunikácia vo vlastnom i cudzom jazyku.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na aktívny život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a efektívne riešiť problémy. Podporujeme zdravý životný štýl našich detí zvyšovaním podielu pohybových aktivít a upevňovaním zdraviu prospešných návykov.

 Stupeň vzdelania

     Naša škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie – ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2.

      Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania môže žiak našej školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.