phoca thumb l netradicne13Tvorivé úlohy v 3. A triede často dominujú vo vyučovacom procese. Na geometrii si tretiaci osvojovali teoretické poznatky o kocke a iných geometrických útvaroch praktickými činnosťami. Za úlohu mali zhotoviť nadrozmernú kocku danej dĺžky. Každý si vytvoril teleso podľa vlastnej fantázie. Niektoré kocky boli viacúčelové. Ukrývali hlavolamy, tajné šifry, hádanky alebo športové aktivity. Oli, Sofi, Vanesska a Peťko natočili aj náučné videá o vrcholoch, hranách a stenách kocky. Teším sa, že sa zapájate do podnetných činností, ktoré časom využijete aj v praktickom živote. Fotogaléria