Podľa všeobecného záväzného nariadenia mesta Bytča č.10/2019 z 12. decembra 2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019, sa v Článku 1 čl.6 ods.4  uvádza:

"Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov za deti a žiakov uvedených v bode 1 písm. a) tohto článku sa určuje vo výške 3,00 eur mesačne."

Toto VZN Mesta Bytča nadobudlo účinnosť 1.1.2020.

V súlade s týmto VZN rodič čiastočne uhrádza režijné náklady za mesiace január - marec 2020 vo výške 9,00 eur.